the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.03.2020 (2 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.05.2020 | อ่าน 41334

e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ เพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  การบังคับใช้และผลทางกฎหมาย เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมจากผู้ให้บริการระบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ระบบประชุมของผู้สนใจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คือ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุม
คือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ

ห้ามใช้ e-Meeting กับการประชุม ดังนี้

 • การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
 • การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
 • การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • การประชุมอื่นหรือในเรื่องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

การบังคับใช้และผลทางกฎหมาย

 • ใช้สำหรับการประชุมที่ต้องการผลตามกฎหมาย หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุม เช่น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมของคณะกรรมการต่างๆ
 • ใช้ได้ทั้งการประชุมของภาครัฐ และภาคเอกชน

ข้อกำหนดของการจัด e-Meeting ที่จะมีผลตามกฎหมาย

การจัดประชุม

 • ต้องจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงตนก่อนร่วมประชุม
 • ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งแบบลงคะแนนโดยเปิดเผยและแบบลงคะแนนลับ
 • ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ (สามารถจัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้)
 • ต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
 • ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ (Log File) ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
 • ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกำหนด

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันให้ใช้ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

ระบบควบคุมการประชุม

 • การใช้ระบบควบคุมการประชุม ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจัดการประชุม เช่น บันทึกขออนุมัติจัดประชุม หรือหนังสือเชิญประชุม
 • ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่สอดคล้องตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
 • ต้องทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
 • ต้องเชื่อมโยงสถานที่ประชุมตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปเข้าด้วยกัน
 • ต้องทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสื่อสารกันได้สองทาง
 • ต้องมีอุปกรณ์สำหรับนำเข้าข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น โทรศัพท์ กล้อง ไมโครโฟน
 • ต้องมีอุปกรณ์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียงหรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสม
 • ต้องทำให้ประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบสามารถตัด สัญญาณเสียงหรือภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลได้ทันทีหากมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน
 • ต้องมีผู้ควบคุมระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุม โดยการเข้าถึงระบบแบบระยะไกล (remote access)

อื่น ๆ

 • ต้องให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์ของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม
 • ต้องมีมาตรการการบันทึก เช่น ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม และการรักษาความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น หรือสามารถศึกษาแบบประเมินความสอดคล้องของระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

สพธอ. ได้จัดทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบประชุมเพื่อให้ผู้ให้บริการระบบได้ประเมินตนเอง (self assessment) ตามประกาศ คสช. ที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ สพธอ. ไม่ได้ทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองความสอดคล้อง เนื่องจากตามข้อกำหนดของประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้ เพียงแต่ตรวจสอบแบบประเมินของผู้ให้บริการว่าได้ประเมินด้วยความเข้าใจตามข้อกำหนดหรือไม่ก่อนเผยแพร่

อย่างไรก็ตาม การประเมินความสอดคล้องข้างต้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษามาตรการด้าน Security ของผู้ให้บริการแต่ละรายว่ามีการดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเหล่านี้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน โดยการพิจารณาว่าระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถพิจารณาได้ตามมาตรการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สนใจที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับผู้ให้บริการรายต่าง ๆ ได้โดยตรง

สพธอ. ได้รวบรวมและเผยแพร่ รายละเอียด
การประเมินตนเองของผู้ให้บริการระบบ (self assessment) ดังนี้

 

ชื่อระบบ/ผู้ให้บริการ แบบสำรวจความสอดคล้อง
 บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Microsoft Teams / บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Zoho Meeting  / บริษัท แอคท์วี แมนเนจเม้นท์ จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Cisco Webex / บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ G Suite - Hangouts Meet / Tangerine Co.,Ltd. Download เอกสาร
 ระบบ Zoom Video Conference / บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ Cisco Webex / บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)​ Download เอกสาร
 ระบบ CAT Conferenceบมจ. กสท โทรคมนาคม Download เอกสาร
 ระบบ BlueJeans / บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ ClickMeeting / บริษัท Triple Systems Co.,Ltd. Download เอกสาร
 ระบบ Gin Conference / สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) Download เอกสาร
 ระบบ IR PLUS AGM / บริษัท Online Asset Co.,Ltd. Download เอกสาร
 ระบบ Poly Clariti Solution / บริษัท Polycom Download เอกสาร
 ระบบ Vcube UC / บริษัท เอเน็ต จำกัด Download เอกสาร
 ระบบ One Conference / บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) Download เอกสาร
 ระบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) Download เอกสาร
 ระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System / บริษัท Quidlab Co., Ltd. Download เอกสาร
 

หมายเหตุ การใช้งานระบบ Zoom ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบช่องโหว่ของระบบ ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้งานและประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งศึกษารายละเอียดได้จาก https://www.thaicert.or.th/newsbite/2020-04-08-01.html​ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ


สำหรับผู้ให้บริการระบบการประชุมที่สนใจทำแบบประเมินความสอดคล้องของระบบสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่
แบบประเมินความสอดคล้องของระบบ
จัดส่งให้ สพธอ. เพื่อเผยแพร่ต่อผู้สนใจได้ทาง ictlawcenter@etda.or.th

อ่านต่อ ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์