email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.12.2014 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.04.2018 | อ่าน 864

ETDA จัด EDICOM 2014 บูมการทำธุรกรรมออนไลน์ ยกระดับภาครัฐและเอกชนไทยสู่ Digital Economy


ETDA จัด EDICOM 2014 บูมการทำธุรกรรมออนไลน์

ยกระดับภาครัฐและเอกชนไทยสู่ Digital Economy

นายวรรณวิทย์ อาขุบตร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (AFACT) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัด EDICOM 2014 งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติที่ให้ความรู้แก่หน่วยงาน และผู้ประกอบไทยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ในด้านการค้าเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ Digital Economy และการเจริญเติบโตของการค้าทั่วโลก
 

EDICOM

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า ในปีนี้ ETDA ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม AFACT ซึ่งจะหมุนเวียนไปจัดในแต่ละประเทศ และในขณะเดียวกันก็ยังได้รับเกียรติให้จัดงานสัมมนาวิชาการ EDICOM 2014 ขึ้นด้วย โดยงานสัมมนานี้จัดเพื่อเป็นเวทีให้ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ในด้านการค้าแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy ได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการทางธุรกรรมต่าง ๆ ให้น้อยลง อีกทั้งยังทำให้ประหยัดค่าใช้ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางของการจัดทำธุรกรรมในรูปเอกสารกระดาษ

ที่ผ่านมา ETDA ในฐานะหน่วยงานที่พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ ได้มีการให้ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการผลักดันด้านกฎหมาย และมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น เรื่องรหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการนำเข้าส่งออก โดยเฉพาะเรื่อง National Single Window (NSW) เพื่อให้เกิดบริการนำเข้าส่งออกที่รวดเร็ว มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National Payment Message Standard (NPMS) มาตรฐานการส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ Healthcare Exchange Information Standard ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนไทย

นายวรรณวิทย์ อาขุบตร รองผู้อำนวยการ ETDA เสริมว่า ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำลังจะกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรการต่าง ๆ กำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการทำ e-Business ดังนั้นประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในด้านมาตรฐานต่าง ๆ เนื่องจาก United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ UNCEFACT จะมีร่างและข้อกำหนดด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านการปฏิบัติการ และด้านเทคนิค ซึ่งประเทศไทยควรมีการวางแนวทางและการปรับทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ UNCEFACT กำลังมีการยกร่างขึ้นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางใหม่ในโลกการค้า

นายวรรณวิทย์ อาขุบตร รองผู้อำนวยการ ETDA