email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 04.10.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 2960

อินเทอร์เน็ตไทย จะเดินไปทิศทางใดดี


ETDA จับมือ จุฬาฯ จัด Thailand Internet Governance Forum 2017 เปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตอย่างจริง เพื่อคนไทยได้ประโยชน์สูงสุด

 

"อินเทอร์เน็ต" คือพื้นที่ปฏิวัติวิถีมนุษย์ยุคปัจจุบัน ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่นี้ให้กลายเป็นแหล่งความรู้และศูนย์กลางการสื่อสารของคนในสังคม ด้วยตระหนักในความเป็นพื้นที่กลางที่ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพอธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ​ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ตอันเป็นทรัพยากรสำคัญที่ทำให้เกิดการทำธุรกรรมออนไลน์ จึงได้ร่วม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุม Thailand Internet Governance Forum 2017 ขึ้น เพื่อเป็นการริเริ่มในการเชื่อมเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Multistakeholder ซึ่งจะนำไปสู่การธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

"ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีการเผชิญหน้าระหว่าง Security และ Privacy ในฐานะที่ ETDA เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซของประเทศ เราจึงก้าวขึ้นมาดูแลงานด้านธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Governance อย่างจริงจัง ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็ได้ให้ความไว้วางใจแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการ ETDA ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาลของ ICANN ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่อง IP address, Domain Name และการกำหนดมาตรฐาน Protocol ต่าง ๆ ในนามผู้แทนประเทศไทยด้วย" สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

 

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการ Kick-off การประชุมเครือข่าย Internet Governance Forum ของประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อรวบรวมวาระและประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการบริการจัดการที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง และเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการกำกับดูและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยได้มีการหารือในหัวข้อ

  1. ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่าย
  2. เสรีภาพการแสดงออก การกำกับดูแลเนื้อหา และการกลั่นแกล้งออนไลน์
  3. การจัดสรรคลื่นความถึ่และทรพัยากรการสื่อสาร
  4. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
  5. เศรษฐกิจดิจิทัล
  6. ความเป็นธรรมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ด้วยเล็งเห็นว่า อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งนั้น ควรได้รับการดูแลทั้งในมุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด