email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 05.12.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 1009

ETDA ร่วมพัฒนา รร.บ้านหมูสี พร้อมกิจกรรม Internet for Better Life


ระดมกำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนฯ พร้อมให้ความรู้เด็ก ๆ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

  

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรรมพัฒนาโรงเรียนบ้านหมูสี นำโดย ชาติชาย สุทธาเวศ และ ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ETDA ร่วมทำกิจกรรมบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Internet For Better Life ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมฯ ของโรงเรียนบ้านหมูสี เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และปลอดภัย อีกทั้งยังได้มอบทุนสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ที่ยังขาดแคลน ให้แก่ทางโรงเรียน โดยมี ผอ.วัชรี ด่านกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้