email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 25.09.2014 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.04.2018 | อ่าน 3164

ETDA จับมือเนติบัณฑิตยสภา รุกระบบ e-Certificate ใช้เทคโนโลยีจัดระเบียบข้อมูล ลดเวลาขอหนังสือรับรอง


 
        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) กับ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้สามารถบริหารจัดการได้จุดเดียว และสามารถให้บริการออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการยกระดับการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
 
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า จากข้อมูลสถิติเบื้องต้น พบว่า การออกใบรับรองของเนติบัณฑิตยสภาด้วยกระดาษ มีถึง 20,000 ใบต่อปี ซึ่งถือว่ามากพอสมควร ETDA เอง ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัย ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ (Trusted e-Document Authority หรือ TeDA (ทีด้า)) จึงได้ให้ความร่วมมือกับเนติบัณฑิตยสภา เพื่อร่วมกันปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาให้สามารถบริหารจัดการได้ ณ จุดเดียว และสามารถขอหนังสือรับรองผ่านระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ซึ่งเป็นการขอใบรับรองผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถเลือกได้ว่าจะมารับด้วยตนเองที่เนติบัณฑิตยสภาหรือรับทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จัดส่ง 
 
 
        พลตำรวจเอกดรุณ  โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวขอบคุณความเชี่ยวชาญของ ETDA โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ โดยเนติบัณฑิตสภา มุ่งหวังให้ระบบ e-Certificate นี้เป็นรากฐานการพัฒนาโครงสร้างของระบบบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้ง จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ที่ทำงานเชื่อมโยงร่วมกันได้ในอนาคต ทั้งนี้ เนติบัณฑิตยสภาจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกให้เป็นฐานข้อมูลเดียวที่มีความถูกต้อง พร้อมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของเนติบัณฑิตยสภากับระบบการออกหนังสือรับรอง ตลอดจนระบบงานอื่นๆ ที่ ETDA จะพัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือนี้
 
        “ระบบ e-Certificate ที่ ETDA ดำเนินการให้แก่เนติบัณฑิตยสภา เป็นการนำระบบ TeDA มาใช้นั่นเอง โดยต้นฉบับของใบรับรองนั้นจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้พร้อมที่จะส่งไปใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการนำเอกสารนี้ไปดำเนินการต่อได้ในอนาคต เช่น เมื่อท่านสอบผ่านและได้ผ่านการพิจารณาให้เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแล้ว ท่านสามารถยื่นสมัครใบอนุญาตทนายความกับสำนักงานศาลยุติธรรมได้ โดยใช้เอกสารใบรับรองสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องมีการพิมพ์เอกสารออกมาอีก” นางสุรางคณา สรุป