the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.05.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 1078

ETDA มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


ด้วยพลังของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์

1. ETDA รวมพลังมุ่งมั่นสู่องค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส และต้านคอร์รัปชัน 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และพร้อมร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Open Forum ของ ETDA

2. ETDA ต่อยอดความรู้ สร้างความตระหนักป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ Conflict of Interest

 เจ้าหน้าที่ ETDA ทุกคนร่วมอบรมเรื่อง "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดย พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ ETDA มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

3. ETDA เปิดบ้านต้อนรับทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ไทยอย่างโปร่งใส

และจากการที่ ETDA เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งยังมีบทบาทใหม่ในการเป็น Regulator ที่กำกับดูแลการทำธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงในอนาคตจะต้องทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมจึงถือเป็นอีกภารกิจหนึ่ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

3.1 Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านหัวข้อด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่หลากหลาย โดยปีงบประมาณ 2562 ได้จัดงานไปแล้วดังนี้

 Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 1/62 หัวข้อ "Big Data Security Analytics & National Cybersecurity" ร่วมกับบริษัท G-Able  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

 Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 2/62 หัวข้อ "DNS Strike Back & Vulnerability Assessment" ร่วมกับ บริษัท Infoblox และ บริษัท Rapid7 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 3/62 หัวข้อ "Advanced Threat Detection, Contextual Analysis and Enforcement in Your Daily Fight Against Cyber-criminality​" ร่วมกับ NETSCOUT Arbor & Netpoleon (Thailand) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

 Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 4/62 หัวข้อ "Innovation in Web and Email Security for Thai Government in the 4.0 Era​" ร่วมกับ Symantec Corporation​ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 

 Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series ครั้งที่ 5-6/62 หัวข้อ "Advance Cybersecurity Skill Development" ร่วมกับ Netpoleon (Thailand), Bay Computing, ECOP และ FireEye​ ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 

3.2 Open Forum ด้านการส่งเสริมสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่มีลิขสิทธิ์​ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการส่งเสริมสินค้าและบริการทางออนไลน์ที่มีลิขสิทธิ์ และส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา  

 
 Open Forum หัวข้อ “Safeguarding Consumers – The Dangers of Online Piracy” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงภัยคุกคามจากการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในยุคปัจจุบัน  พร้อมกรณีศึกษาจากต่างประเทศ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

 Open Forum หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นทุนที่มีมูลค่า” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ว่า Content เป็นสิ่งมีมูลค่า และหาแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Evaluation) ที่จะได้รับราคาประเมินที่เหมาะสมที่สุด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

3.3 เวทีสัมมนา “INFO SECURITY FORUM” ในงานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล Secutech Thailand เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมกับ บริษัท G-Able บริษัท CISCO บริษัท Symantec และบริษัท Fortinet จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

 

3.4 การอบรม “ดันสินค้าไทยเข้าตลาด e-Commerce อันดับ 1 ของจีน” เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำอีคอมเมิร์ซ โดยทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของประเทศจีน ร่วมกับ Thailand e-Business Centre (TeC) และ Tmall platform ecommerce B2C ในเครือ Alibaba group จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

 

3.5 การจัดงาน “Thailand e-Commerce Week 2019​” เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำอีคอมเมิร์ซ โดยทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดทางออนไลน์ การลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคม ตลอดจนการติดอาวุธความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2562

 
 

3.6 การอบรม Young Talent for e-Commerce Park เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทำอีคอมเมิร์ซ โดยทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดทางออนไลน์ ผ่านเวิร์กชอป “Let’s Kaidee! อยากขายดี! บน Kaidee ต้องทำอย่างไร” โดย ทิวา ยอร์ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Kaidee.com และ น้องวิว Point of View เจ้าของเพจที่มีคนติดตามกว่าแสน ในการสร้างตัวตนให้น่าติดตามด้วยเรื่องเล่าหรือ Storytelling ที่สามารถนำมาใช้กับการขายสินค้าออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562