email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 2467

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2556 )


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ. (ปีงบประมาณ 2556) จำนวนรายการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (รายการ)
    รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 54
    รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง 25
    ร่าง TOR 2
    รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 24
    จำนวนรายการที่ยกเลิก 5

 

ลำดับ
เรื่อง
ราคากลาง
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
53
โครงการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ

-

-

-

-
52
โครงการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ

-

-

-

-
51
โครงการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ

-

-

-

-
50
โครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

-

-

-

-
49
ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา (SPOT) และผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานและประวัติ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-

-

-

-
48
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP จำนวน ๒ รายการ

-

-

-
47
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ e-Court

-

-

-

-
46
ประกาศสอบราคา 27/2556 สอบราคาซื้อระบบป้องกันการบุกรุกผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application Firewall) กำหนดลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา และยื่นเอกสารสอบราคา ต้ังแต่วันที่ 19 ก.ย. - 30 ก.ย. 56  เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
-

-
45
โครงการจ้างพิมพ์ e-Commerce Pocket Series ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP

 

-
 
-

 

-

-
44
ประกวดราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและบริการ สพธอ. ในงาน ITU Telecom World 2013
 
-

-
43
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ”

 

-
 
-

 

-

-
42
โครงการขออุนมัติจัดงานแสดงผลงานและบริการของ สพธอ. ในงาน Software Expo Asia 2013

 

-
 
-

 

-

-
41
โครงการจ้างจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างผู้ประกอบการด้าน e-Commerce ภายใต้โครงการเพิ่ม ศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP

 

-
 
-

 

-

-
40
โครงการจ้างจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ.

 

-
 
-

 

-

-
39
โครงการจ้างแปลหนังสือรายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย ประจำปี 2555

 

-
 
-

 

-

-
38
 โครงการจ้างทำ Inforgraphic เพื่อใช้ประกอบโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยปี 2556

 

-
 
-

 

-

-
37
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
9 กนยายน 2556

 

-
 
-

 

-

-
36
 โครงการจ้างจัดสัมมนาเรื่อง การใช้รหัสมาตรฐานข้อมูลสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)

 

-
 
-

 

-

-
35
งานจ้างจัดทำเนื้อหา e-Commerce Pocket Series

 

-
 
-

 

-

-
34
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ถอดรหัสลับ จำนวน 1 set

 

-
 
-

 

-

-
33
งานจ้างแปลรายงานประจำปี

 

-
 
-

 

-

-
32
ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารการซื้อครุภัณฑ์และซอฟต์แวร์สารสนเทศพื้นฐานสำหรับสนับสนุนการให้บริการโครงการ TeDa ( e-04/2556)
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 กันยายน 2556
ยื่นซอง 18 กันยายน 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.
เคาะราคา 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.
 
-
2 ก.ย. 56
 
-
2 ตุลาคม 2556

-
31
ประกาศประกวดราคาพร้อมเอกสารการซื้อระบบบริหารจัดการงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง (e-05/2556)
กำหนดประกาศ ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 กันยายน 2556
กำหนดยื่นซอง 17 กันยายน 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.
กำหนดเคาะราคา 25 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.

 

-
 
-

-
30
โครงการซื้อคลังรูปภาพ จานวน ๑๓ รายการ
 
-
 
-

-

-
29
โครงการเช่าพื้นที่ห้องมั่นคงปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลโครงการ Thailand NRCA
 
-
 
-

-

-
28
โครงการจ้างจัดทำ folder ใส่เอกสารของ สพธอ.
 
-
 
-

-

-
27
(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์และซอฟต์แวร์สารสนเทศพื้นฐานสาหรับสนับสนุนการให้บริการของโครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) พร้อมติดตั้ง
 
-
23 ส.ค. 56
 
-

-

-
26
ประกาศสอบราคา 22/2556 สอบราคา จัดซื้อซอฟต์แวร์ EMC Documentum สาหรับบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง กำหนดลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา และยื่นเอกสารสอบราคา ต้ังแต่วันที่ 23 ส.ค. - 2 ก.ย. 56
23 ส.ค. 56
 
-

-
25
(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจัดซื้อระบบบริหารจัดการงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง

-
ครั้งที่ 2 
21 ส.ค. 56
 
ครั้งที่ 1
8 ส.ค. 56
 
-

-

-
24
ประกาศสอบราคา e-03/2556 สอบราคา จัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลสำรองของ สพธอ. กำหนดประกาศ ต้ังแต่วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 กำหนดยื่นซอง 30 สิงหาคม  2556 เวลา 10.00 น.
19 ส.ค. 56
 
-

-
23
ประกาศสอบราคา 21/2556 สอบราคาซื้ออุปกรณ์เทียบเวลา (NTP) เพื่อใช้ในโครงการ Thailand Nation Root CA  กำหนดลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา และยื่นเอกสารสอบราคา ต้ังแต่วันที่ 29 ก.ค. - 9 ส.ค. 56

-
29 ก.ค. 56
 
-

-
22
ประกาศสอบราคา 20/2556 สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รับและยื่นเอกสารสอบราคาต้ังแต่วันที่ 10 ถึง 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

-
10 มิ.ย. 56
 
-

-
21
ประกาศสอบราคา 19/2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในงานประชุมของ First Conference 2013 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

-
23 พ.ค. 56
 
-

-

-
20
ประกาศสอบราคา 18/2556 สอบราคาจ้างดำเนินการตแต่งสถานที่และการบริหารจัดการงานเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานประชุม FIRST Conference 2013 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

-
 
-
10 มิ.ย. 56
(รายละเอียด)

-
19
ประกาศสอบราคา 17/2556 สอบราคาจ้างดำเนินการเรื่องการเดินทางและการรักษาความปลอดภัยงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานประชุม FIRST Conference 2013 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

-
 
-
10 มิ.ย. 56
(รายละเอียด)

-
18
ประกาศสอบราคา 16/2556 สอบราคาจ้างดำเนินการแข่งขันฟุตบอลประเพณีคณะผู้เข้าร่วมงานประชุม FIRST Conference 2013 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

-
 
-
10 มิ.ย. 56
(รายละเอียด)

-
17
ประกาศสอบราคา 15/2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนา Asia PKI Concortium รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

-
 
-

-
16
ประกาศสอบราคา 14/2556 สอบราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 - 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

-
 
-
 
30 ก.ย. 56 (ยกเลิกผล 17 มิ.ย. 56)
(รายละเอียด)
 
17 มิ.ย. 56
(รายละเอียด)

-
15
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเผยแพร่ผลงานและประวัติของ สพธอ. ในกิจกรรมต่างๆ เลขที่ e-02/2556 รับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2556 ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.

-
 
-

-
14
ประกาศสอบราคา 13/2556 สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานและลิขสิทธิ์โปรแกรมเมอร์ระบบริการเมลของ สพธอ. รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

-
 
-

-
13
ประกาศสอบราคา 12/2556 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของ สพธอ. รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

-

-
12
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-01/2556 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติม
กำหนดลงทะเบียนรับเอกสารประกวดราคา ต้ังแต่วันที่ 23 ถึง 29 เมษายน 2556
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น.
กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

-
23 เม.ย. 56
(รายละเอียด)
 
-

-
11
ประกาศสอบราคา 11/2556 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 2 - 18 เมษายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

-
 
-
25 เม.ย. 56
(รายละเอียด)

-
10
ประกาศสอบราคา 10/2556 สอบราคาซื้อระบบวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์ รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

-
 
-
7 พฤษภาคม 2556
(รายละเอียด)

-
9
ประกาศสอบราคา 9/2556 จัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น.

-
12 มี.ค. 56
(รายละเอียด)
 
-

10 เม.ย. 56


-
8
ประกาศสอบราคา 8/2556 การจ้างเหมาบริการจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่  4  - 14 มีนาคม 2556 (11 วัน) เวลา 09.00-16.30 น.

-
15 มี.ค. 56

29 มี.ค. 56


-
7
ประกาศสอบราคา 7/2556 จ้างเผยแพร่ผลงานและประวัติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

-
 
-

-
6
ประกาศสอบราคา 6/2556 จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและการเงิน ระบบพัสดุและจัดซื้อ จำนวน 1 ระบบ

-
 
-
12 มี.ค. 56
(รายละเอียด)

-
5
ประกาศสอบราคา 5/2556 เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(internet Leased Line)

-
 
-

-
4
ประกาศสอบราคา 4/2556 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ

-
 
-

-
3
ประกาศสอบราคา 3/2556 จัดซื่้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 24 ภายในอาคารไทยซัมมิท

-

-

-
2
ประกาศสอบราคา 2/2556 จ้างเหมาติดตั้งระบบต่างๆ ชั้น 24 ภายในอาคารไทยซัมมิท)

-

-

-
1
ประกาศสอบราคา 1/2556 จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน ชั้น 24 อาคารไทยซัมมิท

-

-

-
-
ประกาศสอบราคา 12/2555"จัดซื้ออุปกรณ์พิสุจน์หลักฐานพยานดิจิทัล" (ปีงบประมาณ 2555)

-

-

-

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2555 )