email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 01.06.2020 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 774

เชิญชวนร่วมประเมินการทำงานของ ETDA ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563


ข้อมูลที่ได้รับ จะนำมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราในปีต่อไป

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดให้ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อกับ ETDA ร่วมประเมินการทำงานของ ETDA ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7xjesl หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563-31 กรกฏาคม 2563

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. และรูปแบบการประเมินกำหนดให้มีการทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ ใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น และการตอบของท่านจะได้รับเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา ETDA และการพัฒนาประเทศของเรา