email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.03.2015 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 23.04.2018 | อ่าน 1128

ETDA ผลักดันมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล


ETDA ผลักดันมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดยสำนักมาตรฐาน จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล” ชูมาตรฐาน NPMS ส่งผลให้บริการ e-Payment ทำได้เร็วขึ้นและต้นทุนถูกลงเรื่อย ๆ ส่วนมาตรฐาน e-Invoice จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงการซื้อขายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลการซื้อขายและการชำระเงินเชื่อมโยงกันได้ เพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงลดต้นทุนกระดาษ

สุรางคณา วายุภาพ

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า แนวทางการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น ต้องเตรียมพร้อมทั้งด้าน Hard Infrastructure เช่น โครงสร้างทางด้านโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต รวมถึงเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ และ Soft Infrastructure เช่น เรื่องมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย หรือกฎระเบียบ ซึ่งการพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงิน ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft Infrastructure ที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยมีสถิติการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment และสถิติ e-Commerce เติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 สูงถึงประมาณ 825 ล้านล้านบาท และ 7.68 แสนล้านบาท ตามลำดับ

ที่ผ่านมา e-Payment ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ มีรูปแบบข้อความการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีภาระในการจัดการข้อความและข้อมูลหลายรูปแบบ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ร่วมกับ ETDA จัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ NPMS เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระเงินระหว่างกันได้สะดวก โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 20022 ซึ่งช่วยลดภาระการจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล โดย ETDA ธปท. และสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันผลักดันมาตรฐาน NPMS มาตั้งแต่ปี 2556

ต่อมาได้ปรับปรุงมาตรฐาน NPMS ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางการใช้งานในระดับสากล ที่กำหนดแนวทางการใช้งานเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO สามารสส่งผ่านข้อความการชำระเงินระหว่างประเทศได้ และเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการใช้งานที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจ และคุณลักษณะของระบบการชำระเงินในประเทศไทย คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน NPMS และประกาศมาตรฐาน NPMS หรือ NPMS V2 จำนวน 8 ข้อความ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการส่งข้อความ 1 ข้อความได้หลายธนาคาร จากเดิมเป็น 1 ข้อความ 1 ธนาคาร และมีแผนที่จะส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน NPMS V3 ภายในปี 2560 ครอบคลุมการรับส่งข้อความระหว่างธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของกระบวนการประมวลผล รวมถึงลดต้นทุน จากนันในปี 2562 คาดว่าจะใช้ได้ครอบคลุมตั้งแต่การโอนเงินมูลค่าต่ำกระทั่งจำนวนมาก

ก้าวต่อไปของ ETDA และ ธปท. คือการร่วมกันยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกันในระดับภูมิภาค ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดทำ Framework กับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เบื้องต้นหากเริ่มต้นได้จะเป็นเรื่องการบริการโอนเงินก่อน

นอกจากนี้ ETDA ธปท. และ สภาอุตสาหกรรม ยังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ e-Invoice ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงกระบวนการซื้อขายให้อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลการค้าและข้อมูลการชำระเงินเชื่อมถึงกันได้ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลการซื้อขายและการชำระเงิน รวมไปถึงลดต้นทุนกระดาษ ซึ่งทั้งหมดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเชื่อมั่นในการทำธุกรรมออนไลน์ทั้งในด้านการค้าและการชำระเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.อุรัชฎา เกตุพรหรม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ETDA กล่าวเสริมว่า ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการระบบ e-Payment นั้น จะทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ เช่น ยอดซื้อสินค้าผ่านระบบ e-Commerce ในปีที่ผ่านมาไม่เกิน 1,000 บาท/คน แต่การสำรวจเบื้องต้นมูลค่าการซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งสถิติเหล่านี้จะสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อระบบ e-Payment และระบบ e-Commerce

“วันนี้ ETDA ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมบนเวทีกับเรา ทั้ง ธปท. บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และ SWIFT รวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ในการร่วมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งหนึ่งในกุญแจสำคัญคือ การวางมาตรฐานระบบการชำระเงินและมาตรฐานของข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนางสุรางคณาฯ ทิ้งท้าย

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่

https://standard.etda.or.th )