email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 02.02.2017 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 3291

ETDA เข้าสู่เส้นชัย คว้าใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015


เดินหน้าบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ย้ำภาพลักษณ์องค์กรที่มีระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ พร้อมประกาศนโยบายการบริหารเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 ของ ETDA

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ที่ ETDA ได้รับในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ ETDA ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในทุกส่วนงาน ทุกกระบวนการ เพราะทุกคนเป็นองค์ประกอบของห่วงโซ่แห่งคุณค่าหรือ Value Chain ขององค์กร ภายใต้นโยบายที่เราได้ประกาศไว้คือ ETDA มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

 

ISO 9001 คือ ระบบการบริหารคุณภาพ หรือระบบบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพ ให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs เช่น อุตสาหกรรม การเกษตร ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ไม่ว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ธุรกิจข้ามชาติ องค์การมหาชน บริษัทห้างร้าน บริษัทมหาชน ฯลฯ และเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ขอบข่ายระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ของ ETDA ครอบคลุมกระบวนการให้บริการของ ETDA ได้แก่ กระบวนการให้บริการด้านกฎหมาย ด้านความมั่นคงปลอดภัย และด้านมาตรฐานในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ที่ประกอบด้วย

  1. พัฒนา e-Commerce, e-Trade Facilitation และเน้นคน ในระบบอำนวยความสะดวก หรือระบบที่มีความสำคัญยิ่งยวด (Facilitating & Critical Infrastructure) ที่สร้างความเชื่อมั่นต่อการทำ e-Commerce, e-Trade Facilitation
  2. พัฒนา จัดทำ และผลักดัน Soft Infrastructure (Standard, Cybersecurity, Privacy & Law) รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จำเป็นสำหรับ Digital Economy
  3. ติดตามและประเมินผล สถานภาพ ปัญหา และผลกระทบต่อการทำ e-Transactions ของประเทศ

“หลัง 3 บริการภายใต้ ETDA คือ ไทยเซิร์ต ศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ และ Thailand NRCA รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว การได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งนี้ คือการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกคนของ ETDA ที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง e-Commerce, e-Trade Facilitation, Soft Infrastructure ด้านต่าง ๆ ร่วมถึง e-Transactions ของประเทศ โดยจะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” สุรางคณา กล่าว

ในพิธีครั้งนี้ ผู้อำนวยการ ETDA ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ETDA ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Internal Auditor ISO 9001:2015 รุ่นที่ 1 จำนวน 24 คน

ปิดท้ายด้วยการประกาศนโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจและให้ความตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ ETDA เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานภายในและจากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงานด้วย

Tags: ISO 9001 bsi ISO 27001