email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.06.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 3564

ETDA จับมือ ดาต้าวัน พัฒนาระบบยืนยันตัวตน


ลงนาม MoU พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อให้ธุรกรรมออนไลน์สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาล

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จัดทำ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นผู้วางระบบให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ETDA

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MoU ในครั้งนี้ จะนำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำธุรกรรมออนไลน์สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาล

 

สำหรับขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ ETDA จะเป็นผู้บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยจัดเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตลอดจนอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขณะที่ ดาต้าวัน  จะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค โดยทั้งดาต้าวัน และ ETDA จะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์