email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.02.2014 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.06.2018 | อ่าน 904

สพธอ. ลงนามความร่วมมือกับ สกศ. และ กยศ. ติดตามผลกู้ยืมเรียน


        เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ  ห้องอุบลชาติ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

        จากสภาพปัญหานักเรียน นักศึกษา ที่กู้ยืมเงิน กยศ. ผิดนัดชำระหนี้จำนวนมาก ทำให้ กยศ.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา และนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมจำนวนรายลดลง

        และจากการที่ สกศ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กยศ. โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสานกับสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในกำกับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเพื่อให้การจัดเอกสารค้นหาได้ง่าย การประเมินผลมีประสิทธิภาพสูงสุด สกศ. ได้ร่วมมือกับ สพธอ. และ กยศ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการกู้ยืมเงิน กยศ. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการกู้ยืมเงิน และการจัดทำคู่มือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ กยศ.

        ความร่วมมือครั้งนี้ สกศ. จะเป็นผู้ประสานกับสถานศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ สำรวจข้อมูลการเป็นผู้กู้ยืมเงิน ประเมินผลการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดทำคู่มือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมของสถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงินเกิดความถูกต้อง กยศ. จะสนับสนุนข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้กู้ยืม และคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน และ สพธอ. จะร่วมศึกษาและเสนอแนะกระบวนการจัดทำสัญญาของ กยศ. ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแปลงสัญญากระดาษที่มีอยู่แต่เดิมให้มาอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนให้เกิดระบบต้นแบบการจัดทำสัญญาของ กยศ. ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย  สามารถติดตามคืนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ