email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 16.02.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 11.08.2020 | อ่าน 1935

Presentations งานสัมมนาเรื่อง แนวทางรับมือและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ภายใต้โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)


Presentations งานสัมมนาเรื่อง “แนวทางรับมือและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ภายใต้โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

[Download] Presentations โดย ดร.อุตตม สาวนายน    
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[Download] Presentations โดย คุณสุรางคณา วายุภาพ  
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

[Download] Presentations โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์     
 รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Tags: Presentations GMS