เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ – 16 กค. 2560 ประกาศผลในวันที่ 27 กย.60 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ www.etda.or.th และwww.facebook.com/ETDA.Thailand
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล
3. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน สพธอ. จะทำการสุ่มชื่อขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
4. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่ สพธอ. ได้ลงประกาศใน www.etda.or.th และ www.facebook.com/ETDA.Thailand แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
5. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สพธอ.
6. สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนยี่ห้อ รุ่น ราคา ขนาดของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
8. สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
9. พนักงานของ สพธอ. บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
10. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจฯ ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internetuserprofile@etda.or.th
หรือ 02-123-1206 ต่อ 90610 และ 02-123-1206 ต่อ 90639

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการร่วม
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2560

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S8
จำนวน 1 รางวัล

ศราวุฒิ กองพนัสสัก

รางวัลที่ 2 นาฬิกา Samsung Gear S2 Sport
จำนวน 1 รางวัล

ปรพล ช้างมงคล

รางวัลที่ 3 และ 4 หูฟังบลูทูธ Jabra Eclipse
จำนวน 2 รางวัล

1. ฝนทิพย์ เครือหงษ์
2. น้ำฝน ทาสี

รางวัลแบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh
จำนวน 37 รางวัล

1. วีรพงษ์ วีระวงษ์
2. เบญจมาภรณ์ เพชรยาบาล
3. ปรียนันท์ ไกรวินจิตดี
4. ปัทมา อินทร์แช่มช้อย
5. เจตพร แซ่ลิ่ม
6. ไพศาล สุขสำราญ
7. สายชล เอนกแสน
8. ชลิตา นาทันริ
9. ลิขิต ยอดเสน่หา
10. อรรถพล พลกำจร
11. ปรียานุช ผ่องแผ้ว
12. สุกัญญา แพระบำ
13. สาวิตรี อ้นทองทิม
14. สาริญา สิทธิ์สูงเนิน
15. สิริชัย ชอบธรรม
16. ด.ญ จันทร์หอม ลุงต๊ะ
17. รุสดี ทิพยานนท์
18. สุมณฑา คมกฤส
19. ธนภัทร ทานะเวชกุล
20. มลฤดี บุญเปี่ยม
21. ธัญสุดา เชี่ยวยืนยง
22. วรรยา ยอแสง
23. จิราพร เพิ่มเยาว์
24. ธรรมรัตน์ อินทร์พระยา
25. อธิชา แสงดิษฐ
26. นภลัย เกลื่อนกระโทก
27. ชมพัณ โสณมัย
28. คุณานนท์ เดชนำบัญชาชัย
29. ศุภกิจ วงษ์ตระกูล
30. ขวัญศิริ พิลาศลักษณ์
31. สุวรรณี แสงแก้ว
32. ฮาลีเมาะ แสบีดิง
33. อุรัสยา มณีวงศ์วิจิตร
34. ชญาณิศา แก้วน้อย
35. พงศ์วิทย์ ชูยิ่งยง
36. สภัทร์พร บุทธรักษา
37. สัมฤทธ์ ชื่นพจน์

รางวัลบัตรเงินสดทรูมันนี่ มูลค่ารางวัลละ 300 บาท
จำนวน 50 รางวัล

1. กนกเนตร เปรมปรี
2. สมคิด คงทวี
3. ระพีพร พลเหี้ยมหาญ
4. เบญจพร ธนาวิวิธพร
5. ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
6. จักริน ตาลศิริ
7. กิตติ นิวาสะวัต
8. เสมียน พรมตา
9. อัญชลี มีอนันต์
10. วณัท รุจนันตกุล
11. พัทธนันท์ ก่อกิจบริบูรณ์
12. ภิรมย์ ภิรมย์นาค
13. พนิตตา จันทร์ณรงค์
14. สันติชัย ไพพา
15. ประเทศ สูตรเลข
16. ภัทร ภัทรโกศล
17. สมเกียรติ ธุวะคำ
18. ประภาส อัครตั้งสกุลชัย
19. วิภาศิริ เพิ่มพูน
20. เตือนใจ ถิรคุณาพันธ์
21. ณัฐภูมิ สิริจันทรัตน์
22. ธนิดา พรมช่วย
23. วิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
24. วรวิทย์ จิรังคสกุลเดช
25. วิภาพร เกตุจังหาร
26. ธนโชติ ภักดิ์เจริญ
27. ศศิวิมล ลักษณ์อำนวยพร
28. พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย
29. เฉลิมชัย สุขสมบูรณ์
30. ธัญญ์ณรุจ เชื้อสิริธัญ
31. นาตาชา ชาหล่อน
32. พงษ์พิพัฒน์ เปรื่องพงษ์
33. นีลรดา เศรษฐษุภสิริ
34. จิรภัทร ชีรวินิจ
35. จรี ใจตรง
36. สุภัศรา กาวชู
37. ทักษิณา ชัยชนะ
38. เพียรพรรณ ภัทรานนท์อุทัย
39. ภานุพงศ์ บัณฑิตภูริทัต
40. นัฐวุฒิ เตชะวิเศษ
41. สุภาภร ไชยนรา
42. Uraiwan Leela-adisorn
43. นันทศักดิ์ องอาจ
44. บุษราภรณ์ ชูทับทิม
45. วรพันธ์ กลัดหว่าง
46. แวรอนิง แวเด็ง
47. สิรินดา โอภาสมงคลชัย
48. ภูริชา อินทวงษ์
49. ธิติยา หอมหวาน
50. ฮุศนี มานเก