เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 กันยายน 2561 หากท่านไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

2. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สพธอ.

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล

4. สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

5. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อรับรางวัลได้ที่
คุณพรประภัสสร์ หรือคุณลลิตา
โทร. 02-123-1206 ต่อ 90610, 90639

(จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)
E-mail : pornprapat@etda.or.th , lalita.he@etda.or.th

รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone X
จำนวน 1 รางวัล

คุณอนุเศรษฐ์ พิพิธธนชัย

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Huawei P20 Pro
จำนวน 1 รางวัล

คุณกิตติพงศ์ พัฒนาสิทธิเสรี

รางวัลที่ 3 หูฟังบลูทูธ Jabra Eclipse
จำนวน 2 รางวัล

1. คุณพลพิพัฒน์ พิชาณานันท์
2. คุณจเร ขำประเสริฐ

รางวัลที่ 4 แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh
จำนวน 35 รางวัล

1. คุณ warasret surapananontchai
2. คุณศราวุฒิ ปิยอารยะนันท์
3. คุณเรณู เพ็งเจริญ
4. คุณกัลยรักข์ แซ่โค้ว
5. คุณหัสบุลเล๊าะ กาซอ
6. คุณปิติ ประชาณุกูล
7. คุณวัลยา ธำรงลักษณ์รัตน์
8. คุณวันพรรษา รัตนประทุม
9. คุณวณัช พาดี
10. คุณพจมาน อุปพงค์
11. คุณสันติชัย เสมือนใจ
12. คุณนันทนา เครือหงส์
13. คุณณัฐินี นาควัฒนะ
14. คุณมานพ เนียมปาน
15. คุณกรปัณญา เรืองรุ่ง
16. คุณ Ekasith Govitgoongrai
17. คุณศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
18. คุณเสาวลักษณ์ ยอดไชยเพ็ชร
19. คุณฝนนภา สมบูรณ์วิบลย์
20. คุณกิตตินันท์ ธิมาสาตร์
21. คุณณัฏฐ์ ทองคำ
22. คุณ Chartchai Kama
23. คุณวสุธา นราพงศ์
24. คุณธีระพงษ์ กันหารัตน์
25. คุณสันติ ทองแก้วเกิด
26. คุณนฤชยา ไกรเนตร
27. คุณพิมพ์บุญ ธนากุลรุจรัตน์
28. คุณฐิตาภา ขำเลิศ
29. คุณณัฐวุฒิ นพอุดมพันธุ์
30. คุณวรเชษฐ์ ดวงแสง
31. คุณจิระวีร์ เกตุทับทิม
32. คุณอุมาพร กิจเกรียงไกรกุล
33. คุณรมณ ฉายศิริพันธ์
34. คุณสมเจตน์ ทองปลี
35. คุณสรวงสุดา คุณแสง

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลจากเว็บไซต์ e-Marketplace
จำนวน 50 รางวัล

1. คุณอนุตา ไกรทอง
2. คุณเจตมงคล สมมุติรัมย์
3. คุณเกษราภรณ์ โชตินันทเษรษฐ์
4. คุณอานนท์ โกฐเนตร
5. คุณ somphorn ekwanitcharn
6. คุณอธิศักย์ วงศ์ทอง
7. คุณกรีรัตน์ อุปลา
8. คุณณัฐกิตติ์ ประสงค์
9. คุณปณัฐดา ปานเพ็ชร
10. คุณ Wit Unakul
11. คุณพรกมล อธีตนันท์
12. คุณสรวิศ บุญญฐี
13. คุณสุวจี แจ่มอ่วม
14. คุณพิพัฒสัตยา กุศลพิทักษ์แดน
15. คุณจุฑารัตน์ ภาสกานนท์
16. คุณพงษ์ศักดิ์ มั่นเจริญ
17. คุณวศิน วชิรดิลก
18. คุณชัยวัฒน์ ตามไท
19. คุณปภัชญา เพ็ชร์ทอง
20. คุณสนิท เตียวฉิ้ม
21. คุณศุภโชค รมยานนท์
22. ว่าที่พันตรีรณยุทธ์ มโนวงศ์
23. คุณนงลักษณ์ บรรยงวิมลณัฐ
24. คุณอัมพวัน สีดำ
25. คุณพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา
26. คุณวรนุช แซ่ฟุ้ง
27. คุณ Supphakit Nitchote
28. คุณวนัสนัณท์ อินทร์ทิม
29. คุณสุชาติ โกศิลป์
30. คุณจิรายุ วรรณจำปี
31. คุณเอกชัย หนูใย
32. คุณกมล พลับจ่าง
33. คุณชานน วุฒิจรรยารักษ์
34. คุณธารารัตน์ กิตติตระการ
35. คุณวิภาดา พรมสุภะ
36. คุณ Samon Promhitathorn
37. คุณชัยเดช ขัตติยะ
38. คุณวรนารถ กิจฉวี
39. คุณประเวศ ศรีไพบูลย์
40. คุณพิมพ์พรรณ สุวรรณศรี
41. คุณพิพัฒน์ จิตรนำทรัพย์
42. คุณชุลีรัตน์ จงอยู่สุข
43. คุณกาญจนา แปลงรัตน์
44. คุณประภาศรี ภูนคร
45. คุณวันชัย จงมีรัก
46. คุณวิษณุ นุ่มดี
47. คุณอัญชลี การบรรจง
48. คุณภราดร สอนหมั่น
49. คุณสมบูรณ์ ดุษฎีทวีพันธุ์
50. คุณณิศาภรณ์ วงศ์ไทย