email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.11.2018 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.03.2019

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ CSR สำนักสื่อสารองค์กร (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบและรายละเอียดของงานให้เหมาะสมตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ร่วมพัฒนาและบริหารงานด้านการสื่อสารองค์กร ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 3. ร่วมบริหารจัดการช่องทางสื่อสารออนไลน์ สามารถดูแลการตลาดและบริหารการลงโฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads., Facebook Ads. ได้
 4. เขียนบทความ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด และติดต่อบริหารสื่อภายนอก สร้าง content จับประเด็นเพื่อส่งออกไปยังสื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 5. วิเคราะห์ข่าวบวก-ลบ เพื่อประเมินทิศทางการสื่อสาร ตลอดจน บริหารจัดการงานแถลงข่าว เขียนข่าว คิดประเด็น ประสานงานสื่อมวลชนได้ทุกแขนง
 6. รายงานผลความคืบหน้าระหว่างการดำเนินงาน และภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ :                     ไม่จำกัด

อายุ :                     ไม่จำกัด

วุฒิการศึกษา :        ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์งานงานประชาสัมพันธ์, งานเขียน หรืองานข่าว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะในด้านการเขียนทั้งรูปแบบทางการและไม่ทางการ รวมทั้งการเขียนข่าว และการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

สมรรถนะเฉพาะงาน

 1. มีทักษะในด้านการเขียนทั้งรูปแบบทางการและไม่ทางการ รวมทั้งการเขียนข่าว และการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 2. มีความสัมพันธ์อันดีกับนักข่าว บรรณาธิการสายไอที เศรษฐกิจ และคนเขียน Blog หรือ Webpage จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (หากได้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล
 5. สามารถทำงานเป็นทีม รองรับภาวะกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี มีทัศนคติที่เป็นบวก ชอบงานสังคม พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดจนมีทัศนคติที่เป็นบวก ชอบงานสังคม

เกณฑ์การประเมิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email