the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 01.11.2018 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.09.2019

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักความมั่นคงปลอดภัย (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • สนับสนุนการทำงานของสำนักงานโดยการศึกษา รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานต่างๆ เช่น งานบริหารงบประมาณ งานอาคารสถานที่ งานสัญญา เป็นต้น
  • เลขานุการผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้บริหาร
  • จัดเตรียมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และเอกสารการประชุม
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน

สมรรถนะเฉพาะงาน

เกณฑ์การประเมิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email