the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 09.02.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.09.2019

เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดซื้อ ส่วนงานพัสดุและจัดซื้อ (Procurement Officer) สำนักบริหารกลาง (จำนวน 2 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน ให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560  กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 • ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 • รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
 • ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ : ไม่จำกัดเพศ 
 • อายุ : ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
 • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปศาสตร์  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะเชิงพฤติกรรม :

 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีความซื่อสัตย์
 • มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน ตรงต่อเวลา
 • มีไหวพริบและปฏิภาณ
 • มี Service Mind

ประสบการณ์ทำงาน

มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากหน่วยงานภาครัฐ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี   (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมรรถนะเฉพาะงาน

 • มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุหน่วยงานภาครัฐ
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะในการจัดทำสัญญาด้านพัสดุ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีทักษะในการเขียนรายงาน หนังสือราชการ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป word excel ฯลฯ

เกณฑ์การประเมิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email