the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.12.2017 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.09.2019

ผู้จัดการส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักผู้อำนวยการ (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

▪ วางแผนอัตรากาลังบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

▪ บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นคนเก่งคนดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยยึดถือเอาค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรเป็นพื้นฐานในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน 

▪ บริหาร จัดการด้านงานพัฒนาบุคลากร (Human Development) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

▪ กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวให้ตรงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

▪ กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจาปี (Annual Training Plan) ซึ่งเป็นแผนการฝึกอบรมระยะสั้นเพียง1ปี เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงดำเนินการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

▪ บริหาร จัดการงานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) ตามนโยบายและระเบียบขององค์กร 

▪ กำกับ ดูแล ให้การเบิกจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆเป็นอย่างถูกต้องโปร่งใส 

▪ สร้างระบบพนักงานสัมพันธ์ที่ดี ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเอาใจใส่ขององค์กร และมองเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ให้คำปรึกษา 

▪ บริหารผลงานเจ้าหน้าที่ โดยสร้างระบบให้กับผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นของสายงานสามารถบริหารผลงานของเจ้าหน้าที่ได้ พร้อมทั้งนาผลงานของบุคลากรแต่ละคนมาวางแผนการพัฒนา เพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

▪ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

▪ สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 32 - 40 ปี 

▪ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล , รัฐศาสตร์ , การจัดการ , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

▪ มีประสบการณ์ในการทางานด้านทรัพยากรบุคคล 7 ปีขึ้นไป 

▪ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร รวมถึงพัฒนากระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 

▪ สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีจิตใจบริหาร พร้อมทำงานเป็นทีม มีสามารถเป็นผู้นำทีมให้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความไว้ใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับขององค์กร 

▪ มีความมุ่งมั่นทาเทการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ 

▪ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ประสบการณ์ทำงาน

-

สมรรถนะเฉพาะงาน

-

เกณฑ์การประเมิน

-

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email