the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.08.2018 (10 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 18.06.2019

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาองค์กร (จำนวน 1 อัตรา)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับแผนงาน/โครงการ และในภาพรวมขององค์กร และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งมอบงานตามตัวชี้วัดได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ
 • ประสานงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • สนับสนุนในกรณีมีโครงการรับจ้างวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการ)
 • สนับสนุนงานกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรและหน่วยงานกำกับ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ  ชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ 
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำโครงการ การติดต่อประสานงาน และหากมีประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสรุปประเด็นและเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม  MS Excel และ Power point
 • ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความรู้ด้านแนวทางการบริหารจัดการ
 • ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

ประสบการณ์ทำงาน

สมรรถนะเฉพาะงาน

เกณฑ์การประเมิน

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ contact's email
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ contact's email