email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Data Protection Knowledge Center
 • Visakha Puja Day 2018
 • แบบสำรวจความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


DE เร่งเตรียมพร้อมหลัง EU ประกาศใช้ GDPR ดัน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการรั่วไหล

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (18.05.2018)

DE เร่งเตรียมพร้อมหลัง EU ประกาศใช้ GDPR ดัน กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการรั่วไหล

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความตระหนัก รัฐ เอกชน ดูแลข้อมูลส่วนตัวลูกค้าที่ทำธุรกิจดิจิทัล มอบหมาย ETDA จัดสัมมนา ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลกระทบจาก GDPR เราควรเตรียมพร้อมอย่างไร...[อ่านต่อ]


บูท ETDA พร้อมแล้วที่งาน Money Expo 2018

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (10.05.2018)

บูท ETDA พร้อมแล้วที่งาน Money Expo 2018

ร่วมสนุกกับเกมวัดภูมิต้านทานไซเบอร์ พร้อมเปิดรับเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ขายออนไลน์ ภายใต้สโลแกน ชีวิตดี มีตังค์ใช้ ด้วยออนไลน์...[อ่านต่อ]


นายกฯ ประธานการประชุม คกก.เตรียมการไซเบอร์แห่งชาติครั้งแรก DE รับลูก...

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (09.05.2018)

นายกฯ ประธานการประชุม คกก.เตรียมการไซเบอร์แห่งชาติครั้งแรก DE รับลูก พร้อมตั้งเป้าดันไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกที่มีความพร้อม

นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติครั้งแรก ผลักดัน 4 เรื่องใหญ่ หวังหน่วยงานรัฐ เอกชน มีกำลังคนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมเตรียมตั้ง Cyber Security Agency รับมือภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ......[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน