email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • ASIA DIGITAL EXPO 2018
 • No gift policy
 • International Anti-Corruption Day
 • Allianz Ayudhya Activator
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA ยกความสนุกแบบรู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ไปฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล

3 วันที่ผ่านมา (15.01.2018)

ETDA ยกความสนุกแบบรู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี ไปฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล

จัด 3 เกมทดสอบสมองและความไว แจกตุ๊กตาหมีเอ็ตด้า พร้อมโชว์แดนซ์จากมาสคอตหมีเอ็ตด้า เรียกรอยยิ้มจากเด็ก ๆ ตลอดทั้งวัน...[อ่านต่อ]


ETDA ลุยสอนอีคอมเมิร์ซให้ผู้ประกอบการพิษณุโลก พร้อมชูผลสำเร็จดัน SMEs Go Online ร่วม 20,000 ราย

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (25.12.2017)

ETDA ลุยสอนอีคอมเมิร์ซให้ผู้ประกอบการพิษณุโลก พร้อมชูผลสำเร็จดัน SMEs Go Online ร่วม 20,000 ราย

ปี 61 มุ่งเพิ่มผู้ค้าออนไลน์อีก 5,000 ราย ขานรับนโยบายรัฐบาล ลงพื้นที่สอนอีคอมเมิร์ซที่พิษณุโลก หวังเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มมูลค่าผ่านออนไลน์ไปทั่วประเทศ...[อ่านต่อ]


7 SMEs 6 บิ๊กออนไลน์ Thailand e-Commerce ขวัญใจมหาชน

1 เดือนที่ผ่านมา (04.12.2017)

7 SMEs 6 บิ๊กออนไลน์ Thailand e-Commerce ขวัญใจมหาชน

ETDA ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Thailand e-Commerce Awards จากการลงคะแนนเสียงของมหาชน...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน