email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Digital Law and Digital Content for Thailand 4.0
 • ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
 • การสัมมนาหัวข้อ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการค้ายุคดิจิทัล
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
 • ธุรกรรมปลอดภัย
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


สสว. จับมือ ETDA ลุยติวเข้ม SMEs Go Online ให้พร้อมเข้า e-Marketplace ต่อเนื่อง

2 วันที่ผ่านมา (17.08.2017)

สสว. จับมือ ETDA ลุยติวเข้ม SMEs Go Online ให้พร้อมเข้า e-Marketplace ต่อเนื่อง

เปิดเวที กทม. ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าสู่ตลาดออนไลน์ร่วมฟังเคล็ดลับคับคั่ง เตรียมทำ MOU กับอีมาร์เก็ตเพลส เพิ่มช่องทางขายให้ผู้ประกอบการ...[อ่านต่อ]


ETDA คาด กม.ธุรกรรมฯ ฉบับใหม่หนุนอีคอมเมิร์ซไทย บังคับใช้ไตรมาสแรกปี 2561

5 วันที่ผ่านมา (14.08.2017)

ETDA คาด กม.ธุรกรรมฯ ฉบับใหม่หนุนอีคอมเมิร์ซไทย บังคับใช้ไตรมาสแรกปี 2561

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง กม. เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ ก่อนเสนอ สนช. คาดประกาศใช้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า...[อ่านต่อ]


ติวเข้ม “SMEs Go Online ในยุค 4.0” เวที กทม. คนแห่ฟังเคล็ดลับทำตลาดออนไลน์ให้รุ่งคับคั่ง

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (11.08.2017)

ติวเข้ม “SMEs Go Online ในยุค 4.0” เวที กทม. คนแห่ฟังเคล็ดลับทำตลาดออนไลน์ให้รุ่งคับคั่ง

เตรียมเปิดอบรมอีก 4 ครั้ง เน้นขายของบนอีมาร์เก็ตเพลส...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน