email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 3
 • Thaiemarket
 • Data Protection Knowledge Center
 • 1212OCC
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


Digital Thailand Big Bang 2018 เปิดยิ่งใหญ่ ETDA นำ Game U Always Win ร่วมงาน

2 วันที่ผ่านมา (19.09.2018)

Digital Thailand Big Bang 2018 เปิดยิ่งใหญ่ ETDA นำ Game U Always Win ร่วมงาน

นายกฯ ย้ำ ดิจิทัลจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโลก ระหว่างเรา ระหว่างครอบครัว สอดคล้องคอนเซ็ปต์บูท ETDA เน้นสนุกกับเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงคนทั้งครอบครัว...[อ่านต่อ]


DE นำโครงการ Internet for Better Life ของ ETDA ร่วม ครม.สัญจรที่เพชรบูรณ์

4 วันที่ผ่านมา (17.09.2018)

DE นำโครงการ Internet for Better Life ของ ETDA ร่วม ครม.สัญจรที่เพชรบูรณ์

รมว.DE ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการ......[อ่านต่อ]


ETDA ประกาศเปิดศูนย์ AJCCBC พัฒนาคนไซเบอร์อาเซียนอย่างเป็นทางการ มั่นใจ 3...

7 วันที่ผ่านมา (14.09.2018)

ETDA ประกาศเปิดศูนย์ AJCCBC พัฒนาคนไซเบอร์อาเซียนอย่างเป็นทางการ มั่นใจ 3 หลักสูตรอบรมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ได้

อาเซียนวางใจ ไทยเจ๋ง มอบกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) ETDA รับลูกแม่งาน จัดทัพสร้างศูนย์ ผุด 3......[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน