email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Thailand e-Commerce Week 2019
 • Internet for Better Life
 • Thaiemarket
 • Data Protection Knowledge Center
 • 1212OCC
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง ยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (02.02.2019)

ETDA เผยมูลค่า e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง ยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท

ไทยโตแรงสุดในอาเซียนด้วยไลฟ์สไตล์คนดิจิทัล ยอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโตเกือบ 4 เท่าจากสิบปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มไทย-เทศผุดรองรับนักชอปออนไลน์จำนวนมาก ทั้งยังให้ความมั่นใจใน e-Payment และขนส่งที่รวดเร็ว ด้านผู้ให้บริการเลือกใช้ Big Data......[อ่านต่อ]


ETDA ต่อยอดขับเคลื่อนเสริมพลังอีคอมเมิร์ซทั้งภาคนักศึกษาและประชาชน

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (01.02.2019)

ETDA ต่อยอดขับเคลื่อนเสริมพลังอีคอมเมิร์ซทั้งภาคนักศึกษาและประชาชน

ลงนาม MoU ขยาย Young Talent Platform สร้าง Workforce ด้าน e-Commerce รองรับอนาคต พร้อมหนุนคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เชิงรุก ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล...[อ่านต่อ]


ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ชู Young talent Platform เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce...

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (31.01.2019)

ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ชู Young talent Platform เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park

ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่น ๆ เพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่สายอีคอมเมิร์ซไทยให้เข้มแข็ง ดึงยักษ์ใหญ่วงการอีคอมเมิร์ซไทย-เทศให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจภายในงาน......[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน