email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


  • เอกสารนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
  • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
  • Thaiemarket
  • ธุรกรรมปลอดภัย
  • Soft Infrastructure
  • Indicator
  • Enabling digital economy
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ไมโครซอฟท์ ร่วมลงนามกับ ETDA ภายใต้โครงการ Government Security Program

4 วันที่ผ่านมา (18.10.2016)

ไมโครซอฟท์ ร่วมลงนามกับ ETDA ภายใต้โครงการ Government Security Program

ข้อตกลงระดับประเทศในการแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคามในโลกออนไลน์ พร้อมยกระดับมาตรฐานความมั่นคงด้านไซเบอร์ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล...[อ่านต่อ]


Thailand Online Mega Sale 2016 บทสรุปคึกคัก 9 วัน ทำเงินกว่า 355 ล้านบาท

4 วันที่ผ่านมา (18.10.2016)

Thailand Online Mega Sale 2016 บทสรุปคึกคัก 9 วัน ทำเงินกว่า 355 ล้านบาท

เผยหญิงไทยขึ้นแท่นนักชอปออนไลน์ เทรนด์สินค้าสุขภาพความงาม มาแรง! นักชอปกลุ่มใหญ่สุด อายุ 20-29 ปี...[อ่านต่อ]


พล.อ.อ. ประจิน โชว์วิสัยทัศน์กระทรวง DE ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีหนุนอีคอมเมิร์ซ

4 วันที่ผ่านมา (18.10.2016)

พล.อ.อ. ประจิน โชว์วิสัยทัศน์กระทรวง DE ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีหนุนอีคอมเมิร์ซ

รก.รมว.DE หวังทุกภาคส่วนเสนอแนะร่างแผนอีคอมเมิร์ซที่ ETDA จัดทำขึ้น เพื่อผลักดันอีคอมเมิร์ซของประเทศตามแผน ที่ร่างไว้ร่วมกัน...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
NPMS
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MICT
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน