email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • ETDA ชวนผู้ประกอบการร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจาก Tmall
 • หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice และ e-Receipt ครั้งที่ 2
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
 • Thaiemarket
 • Data Protection Knowledge Center
 • 1212OCC
 • 8 ปี ETDA
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานมือ ETDA ลงนาม MoU ด้านการบริหารจัดการสิทธิใน IP...

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (08.08.2018)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานมือ ETDA ลงนาม MoU ด้านการบริหารจัดการสิทธิใน IP และการปกป้องคุ้มครองสิทธิใน IP บนอินเทอร์เน็ต

พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นด้านการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต...[อ่านต่อ]


ETDA ชวนผู้ประกอบการร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจาก Tmall

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (07.08.2018)

ETDA ชวนผู้ประกอบการร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญจาก Tmall

เปิดรับถึง 15 สิงหานี้ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่การอบรม ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการอำนวยความสะดวก รู้เทคนิค และช่องทางในการขายสินค้าเข้าตลาดจีน ผ่าน Tmall...[อ่านต่อ]


พาณิชย์ จับมือ ETDA และสมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย จัดมหกรรมลดราคา Thailand Online Mega...

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (01.08.2018)

พาณิชย์ จับมือ ETDA และสมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย จัดมหกรรมลดราคา Thailand Online Mega Sale 2018 เร่งโตธุรกิจออนไลน์ไทย

จัดมหกรรมลดราคา Thailand Online Mega Sale 2018 ทาง www.thailandmegasale.com ยาวไป 8 วัน คาดตลอดงานมีผู้เข้าเยี่ยมชมราว 5 แสนคน และเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน