email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.10.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 2067

หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-Commerce (e-OTOP)”


          ด้วยนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๘ และการมุ่งสู่ความเป็น SMART Thailand ซึ่งการพัฒนาไปสู่จุดดังกล่าวนั้น ต้องมีการพัฒนาในหลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การเติบโตทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว เป็นการสร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่ไม่เพียงแค่การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ e-Commerce เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงกระบวนการตั้งแต่การวางแผนเริ่มต้น จนไปถึงการติดตามความสำเร็จของผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ทั้งนี้ สอดคล้องกับภารกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-Commerce (e-OTOP) ขึ้น

          โดยการดำเนินงานในระยะที่ ๑ จึงได้กำหนดพื้นที่นำร่องเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรนำร่องสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน e-Commerce (e-OTOP) และเพื่อประโยชน์ในการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีการทำ e-Commerce อย่างมีมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นที่น่าเชื่อถือ และมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

 

 

อ่านรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี้