email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.01.2017 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 4674

ETDA ต้อนรับ Thailand 4.0 จับมือ กรมสรรพากร ประกาศมาตรฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์


ออกมาตรฐานให้ผู้ประกอบสามารถออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกรมสรรพากร ปรับปรุงข้อเสนอแนะ ฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ให้ข้อความต่าง ๆ ครอบคลุมความหลากหลายของการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งรายการข้อมูลที่จำเป็นตามประมวลรัษฎากร

ข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความจำนวน 6 ข้อความ ได้แก่

  1. ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice)
  2. ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
  3. ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
  4. ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Debit/Credit Note)
  5. ใบกำกับภาษีอย่างย่ออิเล็กทรอนิกส์ (Abbreviated e-Tax Invoice)
  6. ใบแจ้งยกเลิกอิเล็กทรอนิกส์ (Cancellation Note)

ข้อเสนอแนะ ฯ ฉบับนี้ ได้รับการประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ (ขมธอ. 3-2560) และได้ยกเลิกข้อเสนอเสนอแนะ ฯ ฉบับเดิม (ขมธอ. 3-2558) แล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2560  

ดาวน์โหลดได้ที่ : ข้อเสนอแนะฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เลขที่ ขมธอ. 3-2560

สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์