the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.04.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 4924

บทความและสถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจ


The Global Green Economy Index (GGEI) ดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว

         เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) นั้นนับวาเป็นเศรษฐกิจในรูปแบบเชิงบรูณาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็น อยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันในแต่ละประเทศมุ่งหวังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจที่นำไปสู่ความ ยั่งยืนโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปอย่าง ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมุ่งขยายเศณาฐกิจเชิงอุตสาหกรรมการ ผลิตเป็นส่วนมากซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย

          The Global Green Economy Index (GGEI) ของ Dual Citizen LLC นั้นจึงได้ทำการเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวขึ้นครั้งแรกในปี 2010 ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายของประเทศหรือองค์กรระหว่าง ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยหน่วยงาน  Dual Citizen LLC ครอบคลุมการสำรวจใน 60 ประเทศ 70 เมือง โดยวัดจากผลการดำเนินงาน (Performance) และ ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ตามดัชนีชี้วัดใน 4 ด้าน ดังนี้ 

       

 

 

     

          ซึ่งจะพบว่า จากการสำหรับนั้นประเทศไทยนั้นมีผลการดำเนินงาน (Performance) อยู่ในอันดับ ที่ 45 และมีคะแนนการดำเนินงาน 44.5 และผู้เชี่ยวชาญ (Perception) ให้ความเห็นอยู่ในอันดับที่ 51 และให้คะแนน 29.3 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียวนี้นับว่าเป็นดัชนีที่จำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนด นโยบายในการลงทุนของภาคเอกชนและภาคการลงทุนของรัฐตลอดจนโครงการใหญ่ ๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินและโครงการรถไฟความเร็วสูงและทางคู่ขนานที่กำลังจะเกิด ขึ้นจากการผลักดันของรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้สานต่อโครงการดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการลงทุนขนาดใหญ่หรือการอุตสาหกรรมการผลิตมีส่วนที่จะทำให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดัชนีดังกล่าวจึงสามารถสะท้อนได้ 

 ที่มา :  Dual Citizen LLC  Report 2014       

   

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                ส่วนดัชนีและสำรวจ

                                        สำนักยุทธศาสตร์