email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.10.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ETDA ยกระดับการจัดการเอกสาร มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต


ลงนาม MoU ด้านการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากความประสงค์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ETDA ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการในการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสริมความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ETDA จะผลักดันให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถเข้าถึงกระบวนการจัดการเอกสารในรูปแบบ e-Document ได้สะดวก รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและภาระในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษด้วย

 

“ที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Privacy ซึ่งสำคัญมากในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจะได้ร่วมกันเสริมสร้างความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมถึงระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนทั่วไปต่อไป” สุรางคณา กล่าว