email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.01.2020 (6 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 1557

Cybersecurity : Lessons Learned from Estonia


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Cybersecurity ของประเทศเอสโตเนีย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Cybersecurity : Lessons Learned from Estonia โดยได้รับเกียรติจาก Siim Sikkut รองเลขาธิการกระทรวงเศรษฐกิจและการสื่อสาร (ด้านไอทีและเทเลคอม) และประธานเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลของรัฐบาลเอสโตเนีย (Government Chief Information Officer (CIO) / Deputy Secretary-General for IT and Telecom, Ministry of Economic Affairs and Communications) โดยมี นพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กล่าวถึงความเป็นมาในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากเอสโตเนีย มาบรรยายพิเศษ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย​ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ETDA ร่วมต้อนรับ ณ ห้อง Walk the Talk ของ ETDA ชั้น 15 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

Slides ชุด Cybersecurity in e-Estonia: Lessons leaened โดย Siim Sikkut, Government CIO of Estonia

คลิปย้อนหลัง

อัลบั้ม