email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 30.07.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 2384

3 หน่วยงาน นำร่องใช้บริการ ETDA Connect ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา


กยศ. ร่วมกับ ETDA และ มศว นำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. เป็นโครงการแรกของประเทศไทย

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโครงการนำร่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล โดย ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ., สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA และ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการกู้ยืมด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ชัยณรงค์ เปิดเผยว่า กองทุนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ETDA และ มศว ในการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตนและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้กู้ยืมและบริหารจัดการหนี้ ร่วมกันพัฒนา ทดสอบ และนำร่องการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริการด้านการกู้ยืมของ กยศ. รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและมีความมั่นคงปลอดภัย และยังได้รับความร่วมมือจาก มศว ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานที่จะนำร่องใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. เป็นโครงการแรกของประเทศไทย

สุรางคณา กล่าวว่า ETDA ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ National Digital ID ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนผ่านทางระบบ Federation proxy ไปยัง National Digital ID Platform ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศในการให้บริการแก่สังคมและประชาชน

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำร่องการใช้บริการ ETDA Connect เพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐาน OpenID Connect Protocol สำหรับให้บริการแก่องค์กรภาครัฐ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่มีความร่วมมือจนเกิดเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง ETDA กับ กยศ. และ มศว ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการกู้ยืมเงินจาก กยศ. และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาลด้วย

รศ.ดร.สมชาย กล่าวว่า ทาง มศว ได้เตรียมนำร่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับ กยศ. และ ETDA เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการแรกของประเทศไทย เป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานอันเป็นผลอันดีแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ มศว ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ