email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 20.06.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 3919

ETDA ผลักดันการใช้บริการ e-Timestamping สร้างความเชื่อมั่นยุคดิจิทัล


เซ็นข้อตกลงกับภาคเอกชน ให้ใช้บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลไกยืนยันเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ยกธุรกิจไทยสู่สังคมไร้กระดาษ

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านการให้ใช้บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) ระหว่าง ETDA กับ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด (Creden) โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ลงนามร่วมกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ครีเดน เอเชียฯ เมื่อเย็นวานนี้ (19 มิถุนายน 2561)

 

บริการ e-Timestamping เป็นการรับรองความมีอยู่ของข้อความและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ขณะที่มีการรับรองอันสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ใช้เอกสาร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกยืนยันเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

ที่ผ่านมา ETDA ได้ให้บริการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานผ่านระบบต่าง ๆ เช่น 

  • ระบบเพื่อรองรับการจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล หรือ e-Tax Invoice by Email ร่วมกับ กรมสรรพากร
  • ระบบ e-Filing "ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559"
  • พัฒนาการใช้ข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างเป็นรูปแบบ PDF Service
  • ระบบออกใบอนุญาต (e-Certificate) นำเข้า-ส่งออกอ้อยและน้ำตาล ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) การเป็นสมาชิก ให้แก่ เนติบัณฑิตยสภา 
  • โครงการคำพิพากษาออนไลน์ ร่วมกับ ศาลปกครอง

 

สำหรับความร่วมมือกับ Creden ในครั้งนี้ ETDA เป็นผู้มีสิทธิในการใช้งานและให้บริการ e-Timestamping แก่ Creden พร้อมคู่มือใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริการประทับรับรองเวลา และ Creden จะนำไปใช้ร่วมกับบริการระบบเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Document & Signature) ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทางออนไลน์ (eKYC) เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการผู้ใช้เอกสาร ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกยืนยันเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ด้วยบริการ e-Timestamping จากทาง ETDA

จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยที่สำคัญช่วยให้การทำเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ นำไปใช้ได้จริง ซึ่งทาง ETDA พร้อมสนับสนุนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน โดยทาง Creden.co พร้อมเปิดให้บริการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ฟรี เอกสารที่สร้างผ่านระบบจะสามารถใช้ได้ตามกฎหมาย และสามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ หรือ eKYC ของบริษัท ร่วมกับบริการ e-Timestamping จากทาง ETDA เพื่อทำให้การยืนยันตัวตนและเอกสารสมบูรณ์แบบมากขึ้น และจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญในการทำธุรกรรมด้านเอกสารของประเทศไทย

นับเป็นอีกก้าวสำคัญแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการสนับสนุนระบบเอกสารอิเล็กทริกนิกส์ ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0