email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.08.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.09.2020 | อ่าน 2190

ETDA ร่วมขับเคลื่อน e-Government ที่ eGovernment Forum 2017


ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง มีส่วนร่วม พร้อมเดินหน้าใช้ระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประโยชน์และศักยภาพให้กับประเทศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “eGovernment Forum 2017” พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Digitize Thailand:  Shaping Future Government and How the Digital Transformation Can Address Social Challenge” โดยระบุว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งที่สำคัญ คือ จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี ให้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมการทำงาน เพื่อใช้ระบบดิจิทัลในการเพิ่มประโยชน์และศักยภาพให้กับประเทศ โดยตั้งเป้าหมายภายใน 20 ปี ประเทศไทยจะต้องไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ หรือไทยแลนด์ 4.0 พลัส และมีการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมยอมรับว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อาจต้องดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัย เพราะอาจมีการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ โดยมีการจัดการและรับมืออย่างเป็นระบบ อีกทั้งรู้หลักในการป้องกันเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา

 

งาน “eGovernment Forum 2017” จัดขึ้นเพื่อการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้เห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียว และสามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น

ในงานครั้งนี้ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปาฐกถาหัวข้อ “The ฺBig Shift to the Future of Digital Economy and Transformation” โดยระบุว่า ETDA ในฐานะหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thialand 4.0) เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้สร้างอาชีพของประชาชน ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในหลายมิติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ได้รับความสะดวกสบาย จากการใช้เทคโนโลยี รวมถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ตลอดจนตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบัน เช่น โครงการ e-Trade Facilitation เพื่อเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อตกลง WTO (World Trade Organization) และข้อเสนอแนะ UN/CEFACT โดย ETDA ช่วยผลักดันให้เกิดมาตรฐานในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และลดปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน โครงการ e-Tax Invoice by Email เพื่อลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้าทาง Email และสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการประทับรับรองเวลา โครงการ SMEs Go Online เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพิ่มรายได้ และอยู่บนแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ โดยจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212OCC ดูแลทุกปัญหาออนไลน์ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่จะเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ 

 

นอกจากนี้ ทาง ETDA ยังได้ร่วมออกบูทแนะนำโครงการ e-Tax Invoice เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรายใหญ่-ย่อย ในการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย