the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.08.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.07.2020 | อ่าน 1980

ETDA คาด กม.ธุรกรรมฯ ฉบับใหม่หนุนอีคอมเมิร์ซไทย บังคับใช้ไตรมาสแรกปี 2561


เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง กม. เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ ก่อนเสนอ สนช. คาดประกาศใช้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดเวที Open Forum รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า ทาง ETDA ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไอที กฎหมาย ตัวแทนธนาคาร องค์กรต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ มาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่ง จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ภายใน 6 เดือนหลังจากเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือภายในไตรมาสแรกปี 2561

 

ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการนำประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นที่จะประกอบธุรกิจในไทยมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน ปรับหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดขั้นตอนการแจ้งขึ้นทะเบียน และปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสม อีกทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการทำสัญญาผ่านระบบอัตโนมัติ ตามข้อกำหนดของสหประชาชาติเพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับบทบัญญัติว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีการประกันสิทธิประชาชนในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่มากขึ้นตามข้อกังวลของภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ ร่างกฎหมายสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังจะส่งผลให้ ETDA เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการผลักดันงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สุรางคณา กล่าวสรุป

ชมการพูดคุยย้อนหลัง คลิก