the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.05.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.06.2020 | อ่าน 1676

ETDA จับมือ ป.ป.ช. ทำ MOU พัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต


ETDA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ป.ป.ช. นำเทคโนโลยีและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์  ลดใช้กระดาษ  ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลภาครัฐ และความปลอดภัยไซเบอร์  

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจที่เป็นหน้าที่ และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร The Ninth Towers กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ประธานในพิธี กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านระบบการร้องเรียน หรือมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐในตำแหน่งที่กำหนด ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้  ขณะที่  ETDA  ก็มีภารกิจในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้อำนวยความสะดวก และทำให้การบริการทั้งภาครัฐและเอกชน สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ที่มีความมั่นคงปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน  ดังนั้น ETDA และ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกัน  เพื่อร่วมมือสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาประยุกต์ใช้ ทำให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสในการให้บริการมากภาครัฐ

จีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการ ETDA กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ทุกหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบงานบริการภาครัฐให้สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัลและพัฒนาระบบงานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยมี ETDA ร่วมขับเคลื่อน จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานสำคัญด้านการตรวจสอบของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินงานผ่านความร่วมมือระหว่างกัน ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้าง Impact และความเชื่อมั่นให้กับการพัฒนางานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานด้านการตรวจสอบ

ด้าน สุรางคณา  วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การร่วมทำ MOU ครั้งนี้ นอกจากช่วยสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน  ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นก้าวที่สำคัญในการทรานฟอร์มการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลและยกระดับทักษะเศรษฐกิจดิจิทัลภาครัฐ ที่ต้องเริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชน ว่ามีความมั่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้จริง ทั้งในมิติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และสามารถตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic) รวมถึงผลักดันให้เกิดการทำ Big Data มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

ในความร่วมมือครั้งนี้  ETDA จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนสำนักงาน ป.ป.ช. ในด้านการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน คำร้องและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบรองรับการจัดการเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่าน Chatbot รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลโดยนำเทคโนโลยี  Big Data  มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้หน่วยงานด้านการตรวจสอบและกระบวนการยุติธรรมให้บริการหรือดำเนินงานด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วย

(อ่านข่าวภาษาอังกฤษ โดยกดปุ่ม EN ที่มุมขวาบน ของจอ, Push the EN button on the upper right to read English version.)