the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 29.01.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1253

Brainstorm แนวทางการทำงานเพื่อจัดการภัยคุกคามไซเบอร์


Brainstorm แนวทางการทำงานเพื่อจัดการภัยคุกคามไซเบอร์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA โดยไทยเซิร์ต จัดประชุมระดมสมองเรื่อง “แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อจัดการภัยคุกคามไซเบอร์”เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความเสียหายทางเศรษฐกิจ จนถึงความเสียหายที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ

-

ด้วยตระหนักว่า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรักษากฎหมาย ทหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานเศรฐกิจ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ศาล โทรคมนาคม หรือประชาชนทั่วไป ETDA โดย “ไทยเซิร์ต” หรือ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (Thailand Computer Emergency Response Team: ThaiCERT) จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาการประสานงานกับหน่วยงานในเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เวทีประชุมระดมสมองเรื่อง “แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อจัดการภัยคุกคามไซเบอร์” เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ไทยเซิร์ตจัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอกรณีศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และที่สำคัญคือการระดมสมอง เรื่อง “บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เนื่องจากการก่อการร้ายไซเบอร์และสงครามไซเบอร์ (Cyber terrorism/Cyber warfare) นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าปกติ แม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนเคยตกเป็นเป้าโจมตีทางไซเบอร์วันละหลายพันครั้งจากหลายประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในเชิงรับและรุกจึงมีความจำเป็น

-

--