the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.01.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 2364

ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ…กว่า 200 คนในวงการศาลและกระบวนการยุติธรรม ระดมความคิดขับเคลื่อนศาลไทยสู่ e-Court


ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ…กว่า 200 คนในวงการศาลและกระบวนการยุติธรรม ระดมความคิดขับเคลื่อนศาลไทยสู่ e-Court

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2558 สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเวทีการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561 เชิญอธิบดีผู้พิพากษา ผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากทั่วประเทศ กว่า 200 ท่านระดมความเห็น เพื่อให้ขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

-

จากนโยบายประธานศาลฎีกาที่มุ่งเน้นให้ศาลยุติธรรมนำระบบไอทีที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการองค์กร อำนวยความยุติธรรม และให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กอปรกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557–2560 ได้กำหนดให้ส่งเสริมการนำไอทีมาใช้พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี และสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม รวมถึงรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นช่วงการพัฒนาจากระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สู่ระบบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีคุ้มค่าต่องบประมาณ โดยเฉพาะการลดภาระในการจัดเก็บ ค้นหาเอกสาร และการดูแลบริหารระบบการจัดเก็บสำนวนคดีที่เป็นกระดาษซึ่งมีปริมาณมาก

ทั้งนี้ การจะพัฒนา e-Court ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจะต้องสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นคู่ความ ทนายความ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยหากสามารถพัฒนาระบบที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แล้ว ก็จะทำให้การใช้งานระบบ e-Court มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ e-Justice ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพอสมควร ไม่เฉพาะที่ศาลเท่านั้น ยังหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการและวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแผนรองรับและช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่อาจปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจึงจะสามารถผลักดันให้ระบบ e-Courtในประเทศไทยเกิดขึ้นได้

-

ปัจจุบัน สำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558–2561 โดยได้ ETDA เป็นที่ปรึกษา ซึ่งร่างแผนแม่บทฯ ที่จัดทำแล้ว สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาสู่ระบบ e-Court อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และนำมาสู่การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนแม่บทฯ ใน 2 วันนี้ ซึ่งความคิดเห็นที่ได้รับจากการจัดงาน จะนำไปสู่การปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวทางการเพื่อก้าวเข้าสู่ e-Court อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการอำนวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส  ลดความซ้ำซ้อน ลดจำนวนคดีที่คั่งค้าง ซึ่งจะนำไปสู่การลดการเสียโอกาสในด้านต่าง ๆ ของประเทศต่อไปในอนาคต

-    -

-