email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.04.2020 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 935

ETDA เดินหน้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปี 2563


รวมพลังทุกส่วนงาน ผู้บริหาร-พนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมจัดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยการดำเนินงานที่สำคัญคือ

1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ด้วยกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการมอบนโยบาย ให้ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรม Homeday หรือกิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน (หรือวาระพิเศษอื่น ๆ ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยแต่ละครั้งได้สอดแทรกสาระเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของทุกฝ่ายทุกแผนก นอกจากนั้น ในบางเดือนยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมมอบนโยบายด้วย

 

 Homeday ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ETDA ต้อนรับ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำโดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ ETDA 

  • กิจกรรม Intenal Knowledge Sharing ในวาระพิเศษ นอกจากเวทีการแชร์ความรู้ภายในสำนักงาน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร และเฉพาะแผนก ทั้งการต่อยอดความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่ ยังมีเวทีพิเศษ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ที่น่าสนใจแก่พนักงานโดยตรง โดยเวทีในวาระพิเศษ นอกจากผู้บริหารระดับสูงให้เกียรติเป็น Moderator เพื่อนำเข้าสู่การบรรยายและแชร์ความรู้แล้ว ยังสอดแทรกเรื่องการทำงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส่กับวิทยากร เพื่อส่งต่อแก่พนักงานที่เข้าร่วมด้วย โดยเวทีที่จัดในปี 2563 คือ หัวข้อ "Management of Local Research Center to Reach International Excellence" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการทำงานวิจัย ทั้งในเรื่องการสร้างทีม การหาหัวข้อวิจัย และการบริหารจัดการวิจัย ว่าทำอย่างไรให้แล็บวิจัยของไทย ก้าวไปถึงความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

 

 
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ETDA ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเวทีให้พนักงานแลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานกับ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ

คุณธรรมในการทำงาน เป็นสิ่งที่ดีที่ควรประพฤติในการประกอบอาชีพ แง่มุมหนึ่งที่ได้จากเวทีครั้งนี้คือ คุณธรรมในเรื่อง "ความขยันหมั่นเพียร" ที่พยายามและมุ่งมั่นเอาใจใส่กับงาน "ความรับผิดชอบ" ต่องานและหน้าที่ และ "ความสามัคคี" ของทีม ที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จ

อาจารย์กล่าวว่า การสอนที่ดีที่สุดคือการตั้งคำถามและการทดลองทำ แต่ที่ดีกว่า คือเมื่อทำได้ผลแล้ว ต้องไปสอนคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาในทีมของอาจารย์ ต้องสามารถไปสอนคนในอาเซียนได้ด้วย โดยโครงการเด่น ๆ ที่ดำเนินการในปัจจุบันคือ การนำระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทย เป็น Hub ของอาเซียน ซึ่งงานด้านนี้ ไทยเราก็นำชาติอาเซียนอื่น ๆ และเมื่อมีชาติอื่นที่ตามมา แทนที่จะแข่งขัน ก็หันมาจับมือเป็นพาร์ตเนอร์กัน สำหรับผลงานวิจัยของทีมที่ได้ ก็ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์ แต่ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ส่วนองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปทำเป็นคอร์สใหม่ ๆ เพื่อสอนคนรุ่นต่อไป และยังทิ้งท้ายไว้ว่า โลกรอพวกเราทุกคน โอกาสความสำเร็จมีให้ทุกคน อย่าสร้างข้อจำกัดให้ตนเอง

ทาง ดร.ชัยชนะ กล่าวในครั้งนั้นว่า หลายครั้งที่พนักงาน ETDA มักจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจ เมื่อ ดร.ชัยชนะ ตั้งคำถามไม่มีที่สิ้นสุดต่อการทำงานโครงการหรือแผนงานของแต่ละทีม การมีนักวิชาการที่เป็นนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนกันอาจช่วยให้ได้เข้าใจว่า การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต้องเกิดจากการตั้งคำถาม เมื่อมีคำถามเราก็จะไปหาคำตอบ และเมื่อเราได้คำตอบ เราจะได้ไปแบ่งปันคนอื่นต่อได้

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   

 

ETDA ได้ดำเนินการจัดอบรมหัวข้อ "คุณธรรม นำพาคนสำราญ...งานสำเร็จ” เพื่อให้พนักงานนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมายกระดับในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และอุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มาให้ความรู้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

3. ประกาศนโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ETDA ยังได้มีประกาศเรื่อง "นโยบายการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน จำนวน 10 ข้อ ดังนี้

4. การยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปี 2563    

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2562 ใน 10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ETDA ได้คะแนนเต็ม 100 และสูงสุด คือ การป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ปี 2563 จึงได้กำหนดมาตรการสำหรับเรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์กร ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน ด้วยแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังจะมีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคือ

4.1 การยกระดับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ของ ETDA

4.1.1 อยู่ระหว่างการออกแบบหน้าเว็บไซต์และโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ โดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นมิตรกับผู้ใช้ (Friendly Use) ผู้เข้าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เข้าถึงเมนูย่อยต่าง ๆ ได้สะดวก ไม่ซับซ้อน ทั้งบนเดสก์ท็อป และอุปกรณ์เคลื่อนที่

4.1.2 จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้า "แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำชมเชย" เพื่อให้ผู้ติดต่อหรือผู้รับบริการเข้าถึงช่องทางเหล่านี้โดยตรงได้ทาง https://www.etda.or.th/suggestions-compliments.html หรือ http://bit.ly/Feedback2ETDA 

4.1.3 เพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ ETDA ได้แก่ 

4.2 การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ดำเนินงานเชิงรุกในการกำหนดประเด็นและเผยแพร่ข้อมูลให้สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะต่าง ๆ ได้รับทราบอย่งชัดเจนและต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจตามสถานการณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจของ ETDA เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์และ e-Commerce ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19

ทั้งนี้ สำนักสื่อสารองค์กร ของ ETDA ได้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมีสำนักพัฒนาองค์กร กำกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้มาตรการและแผนการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ได้รับคะแนนที่ดีขึ้นเทียบเท่าตัวชี้วัดอื่น ๆ และส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปี 2563 ได้คะแนนในภาพรวมที่สูงขึ้นกว่าปี 2562