the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 26.08.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 2013

ETDA สานต่อสร้างคู่กุญแจสำหรับบริการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาว


        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จัดพิธีการสร้างคู่กุญแจ (Key Generation Ceremony) สำหรับบริการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาว (Long-term Archive and Notary Service: LTANS) ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตบางรัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ต้องการจัดเก็บในระยะยาว เนื่องจากระบบจะทำการประทับเวลาซ้ำโดยใช้กุญแจชุดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
        ETDA ในฐานะหน่วยงานที่พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค มีภารกิจส่วนหนึ่งในการศึกษาวิจัยและพัฒนา Application และรูปแบบ e-Service ต้นแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ในมิติการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ETDA ได้พัฒนาโครงการระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ การลงนามเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาวอย่างมั่นคงปลอดภัย 
 
 
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ETDA ได้สร้างคู่กุญแจสำหรับบริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Time Stamping) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการให้บริการ Time Stamping เพื่อใช้ในการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกธุรกรรมที่ร้องขอ อย่างไรก็ตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการจัดเก็บในระยะยาว จำเป็นต้องมีการสร้างคู่กุญแจก่อนการให้บริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะยาว เพื่อใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัล รวมทั้งการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการที่ส่งมาจัดเก็บในระบบ คือเมื่อข้อมูลการประทับเวลาสำหรับข้อมูลนั้นใกล้หมดอายุ เช่น ใกล้ครบกำหนด 3 ปี ระบบจะดำเนินการประทับเวลาซ้ำโดยใช้กุญแจชุดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนได้ในภายหลัง และระบบจะทำซ้ำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยคู่กุญแจที่ได้สร้างขึ้นจะต้องมีการจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และกำหนดบทบาทของบุคลากรที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบแยกจากกัน”
 
        “ระบบ LTANS (แอล-แทนส์) หรือ Long Term Archive and Notary Service) นี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารได้ในภายหลัง เนื่องจากระบบจะทำการประทับเวลาซ้ำๆ ต่อเนื่องกัน โดยไม่มีช่วงเวลาใดที่ข้อมูลการประทับเวลานั้นหมดอายุ ซึ่งหากไม่ดำเนินการประทับเวลาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ การพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็จะลดความน่าเชื่อถือลงไปทันที” นายสันต์ทศน์ สุริยันต์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ETDA กล่าวเสริม
 
 
        พิธีการในวันนี้ ETDA ได้รับเกียรติจากหน่วยงานระดับแนวหน้าที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานหรือให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมสรรพากร ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบกระบวนการ (Audit) ว่าเป็นไปตามหลักปฏิบัติและมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ คือ คุณกรองรัตน์ คามตะศิลา และคุณจตุพล เทพารักษ์ษณากร ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล และยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยมากว่า 10 ปี
 
        “กระบวนการในวันนี้ จะต้องมั่นใจได้ว่าเป็นไปตามหลักการ Security มีความโปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อพร้อมสำหรับเป็นระบบที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ” นางสุรางคณา กล่าวปิดท้าย