the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.02.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 1370

อีกก้าวของ ETDA ร่วมมือกับสถาบันนิติวิทยาศาตร์ ยกระดับ Digital Forensics ของไทย


วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2558) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลของประเทศไทยและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานและบุคลากรด้าน Digital Forensics ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล

การลงนามในครั้งนี้ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมลงนามกับ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA โดยตกลงที่ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานและเทคนิคการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้าน Digital Forensics เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน Digital Forensics และส่งเสริมให้มาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับและใช้งานร่วมกันในประเทศไทย การจัดทำโครงการร่วมกันและให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ คำแนะนำ หรือสถานที่เพื่อปฏิบัติงานด้าน Digital Forensics ตามที่เห็นชอบร่วมกันและไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น