the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.05.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1314

ผอ. ETDA ร่วมบรรยายในการประชุมสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC @ NDSI Security Week 2014)


 

        ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2557 ETDA ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อร่วมสร้างการตระหนักรู้และการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ต่อความมั่นคงของชาติจาก Social, Mobile, Cloud, Information (SMCI) และการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ของประเทศและการปฏิบัติการข่าวสาร

        การประชุมสัมมนาไซเบอร์แห่งชาติ ในงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Cyber Security Conference @ National Defense Studies Institute Security Week 2014 (NCSC @ NDSI Security Week 2014) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและแนวทางป้องกันแก้ไขต่อภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต สร้างความร่วมมือและมาตรฐานของการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องและสามารถรองรับกับภัยคุกคามได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับทิศทางของภัยคุกคามไซเบอร์ในอนาคต ซึ่งได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม นักศึกษาในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งหมดกว่า 400 คน 

        สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ และวิธีป้องกัน เช่น ช่องโหว่ Heartbleed ซึ่งทำให้สามารถขโมยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานและบริการ เช่น พาสเวิร์ดของผู้ใช้งานได้    

        นางสุรางคณา วายุภาพ ผอ.ETDA  ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “National CERT :  ความท้าทายภายใต้บทบาทของ สพธอ. เพื่อรับมือภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ในช่วงวันที่ 7 พฤษภาคม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจาก Analog เป็น Digital ซึ่งผลสำรวจด้านความมั่นคงปลอดภัยทั่วโลก ประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับท็อป 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศชั้นนำทั่วโลก เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับภารกิจที่กล่าวมาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง