email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 19.05.2014 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.06.2018 | อ่าน 901

สพธอ. บรรยายให้ความรู้ “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)” แก่ธนาคารออมสิน


        (วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และนายคุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard: NPMS)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของธนาคารออมสินในการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้งานภายในหน่วยงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เขตพญาไท กรุงเทพ