email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 1925

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2555 )


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ.
จำนวนรายการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (รายการ)
    รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด
20
    รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
16
    รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา/ประมูล และอยู่ระหว่างเสนอราคา/ประมูล
0
    รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว
4
    จำนวนรายการที่ยกเลิก
0

 

ลำดับ
เรื่อง
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศผู้มีสิทธิ์
เสนอราคา
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
1
ประกาศสอบราคา 13/2555 "จัดซื้อระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่"
24 กันยายน 2555
(รายละเอียด)

-

-
26 ตุลาคม 2555
(รายละเอียด)

-
2
ประกาศสอบราคา 12/2555"จัดซื้ออุปกรณ์พิสุจน์หลักฐานพยานดิจิทัล"
24 กันยายน 2555
(รายละเอียด)

-

-
27 พฤศจิกายน 2555
(รายละเอียด)

-
3
สอบราคาจัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย (ระยะที่ 1)
22 กันยายน 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
4
ประกาศประกวดราคา "จัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ"
21 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
5
ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายสำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหญ่ของ สพธอ.
20 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
6
ประกาศประกวดราคา "จัดซื้อระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคาม"
10 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
7
ประกาศประกวดราคา "จัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ" ครั้งที่ 2
10 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
8
ประกาศประกวดราคา "จัดซื้อระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคาม"
6 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
9
ประกาศประกวดราคา "จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง"
6 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
10
สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑๑ เครื่อง
18 กรกฎาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-
8 สิงหาคม 2555
(รายละเอียด)

-
11
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง
5 เมษายน 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
12
ประกวดราคาจัดซื้อระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
13
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบ National Root CA (NRCA)
21 มีนาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
14
ประกาศเพื่อประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามและขอบเขตของงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 มีนาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
15
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง
13 มีนาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
16
ประกาศ (ร่าง) TOR ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบ National Root CA (NRCA) ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
6 มีนาคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
17
ประกวดราคาจัดซื้อระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
18
ประกาศ (ร่าง) คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง
7 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียด)

-

-

-

-
19
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 35 เครื่อง
31 มกราคม 2555
(รายละเอียด)
31 มกราคม 2555
(รายละเอียด)

-
16 กุมภาพันธ์ 2555
(รายละเอียด)

-
20
(ร่าง) คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบเฝ้าระวังภัยคุกคาม(Log monitoring)
10 มกราคม 2555
(รายละเอียด)
23 มกราคม 2555
(รายละเอียด)

-

-

-