the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 16.06.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.07.2020 | อ่าน 1795

ETDA Recommendation


ETDA มีภารกิจในการศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการและข้อเสนอแนะมาตรฐานฯว่าด้วยการลงทะเบียนรหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่งของประเทศไทย