the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 04.01.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 1178

ETDA เปิดโลก Cybersecurity ที่ค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15


ร่วมผลักดันคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมเป็นบุคลากรคุณภาพด้านออนไลน์และดิจิทัล

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนค่ายสร้างเว็บ "Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15" เพื่อพัฒนาคนทำเว็บสายเลือดใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ที่ต้องการสร้าง ”เว็บไซต์นวัตกรรม นำประเทศ” ไม่ว่าจะเป็น Content, Design, Marketing และ Programming เพื่อพัฒนาประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ แห่งโลกดิจิทัล จัดโดย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2561 

 

กิจกรรมครั้งนี้ ETDA ได้ส่งวิศวกรความมั่นคงปลอดภัยจาก ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) บรรยายในหัวข้อ "Cybersecurity Awareness & Ethical in Webmaster and Digital Career" เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมค่ายได้มีความตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหลักจริยธรรมของการเป็นเว็บมาสเตอร์และการทำงานด้านดิจิทัล

 

การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนทางสังคมและเทคโนโลยีไทย เพื่อร่วมกันให้โอกาสแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศได้สามารถร่วมเปิดโลกเปลี่ยนแปลงอนาคตวงการเว็บไทย ยังสอดคล้องกับโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ หรือ Internet for Better Life ที่ ETDA กำลังดำเนินการในปี 2560-2561 นี้