the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.02.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 1656

ETDA และ TISA เร่งยกระดับบุคลากรไทยรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4


ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ TISA (Thailand Information Security Association) หรือสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผลักดันการพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้หลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” ครั้งที่ 4

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า TISA เป็นองค์กรหนึ่งที่ประสานความร่วมมือกับ ETDA มาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณ พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายก TISA ในการร่วมผลักดันเพื่อเพิ่มบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รุ่นใหม่ ๆ เพราะทุกวันนี้แนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นเพิ่มมากขึ้น ตามสัดส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ต และรูปแบบของภัยคุกคามนั้นมีความรุนแรงและซับซ้อน ขณะที่จำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยในด้าน Cyber Security ยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่มาก โดยปีนี้ได้จัดฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา (หลักสูตรการฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทยครั้งที่ 3)  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมที่เข้าสอบวัดสมรรถนะและรับรองคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญจำนวน 58 คน

สำหรับหลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Open Forum ของ ETDA ชั้น 21 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (หลังเซ็นทรัลพระราม 9) โดยผู้เข้าอบรมนั้นมาจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล บริษัทเอกชน และธนาคาร รวมทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งการสอบวัดสมรรถนะและการรับรองคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

·       iSEC-M (Information Security Expert Certification–Management) : ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ด้านบริหารจัดการ) จำนวน 32 คน

·       iSEC-T (Information Security Expert Certification-Technical) : ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ด้านเทคนิค)  จำนวน 37 คน