the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 05.03.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1195

ETDA และ มธ. เผยผลสรุปการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ พร้อมระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ร่วมผลักดันศูนย์กลางแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ รองรับ AEC


 
        วันนี้ (๔ มีนาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ. หรือ ETDA (เอ็ทด้า)) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์” เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย รองรับการเปิดเขตเสรีทางการค้าในอนาคต
 
 
        การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ภายหลังการสัมมนาครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยภายหลังการสัมมนาครั้งนั้น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จนนำมาสู่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้
 
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “มูลค่า e-Commerce หรือการซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ของไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นๆ ทุกปี ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ AEC ในปี 2015 ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จะเป็นกลจักรสำคัญที่จะทำให้ e-Commerce เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา ETDA จึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการศึกษาหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างศูนย์กลางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย รองรับการเปิดเขตเสรีทางการค้าในอนาคต ซึ่งนำมาสู่การสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันนี้”
 
 
        ศ.ดร. ไผทชิต เอกจริยกร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทยควรมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องร้องเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยผู้บริโภคไม่ต้องไปดำเนินการโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน นอกจากนั้น วิธีการจัดการกับข้อพิพาทโดยเฉพาะการระงับข้อพิพาทน่าจะใช้ข้อดีของการระงับข้อพิพาทด้วยระบบออนไลน์ (Online  Dispute  Resolution - ODR)  มาใช้กับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนี้
 
 
 
         ผลการศึกษาได้เสนอให้ศูนย์แห่งใหม่ทำหน้าที่ครอบคลุม ๔ ด้าน คือ (๑) การให้ข้อมูล (ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจซื้อขายออนไลน์ และผู้บริโภคได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรซื้อขายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง (๒) การให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีหรือความรู้ใหม่ๆ (ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้) (๓) การติดตามตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ และให้เครื่องหมายรับรอง Trust mark และ (๔) การรับเรื่องร้องเรียนและจัดการกับเรื่องร้องเรียน (ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
 
        “ETDA เชื่อมั่นว่าการมีกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการทำธุรกรรมออนไลน์ของไทย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเชื่อมั่นและกล้าที่จะทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด” นางสุรางคณา กล่าวสรุป