the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 26.02.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 1529

Update เจ้าหน้าที่รัฐ จัดการระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Log monitoring and Analysis) ซึ่ง ETDA ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ร่วมกับ 30 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมา ETDA ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Log Monitoring and Analysis) ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการไปแล้วรวม 30 หน่วยงาน โดยได้มีการติดตั้งระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Analysis) เพื่อตรวจจับภัยคุกคามสารสนเทศที่เกิดขึ้น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Security Operation Center) และมีการแจ้งเตือน (Alert) เมื่อมีการตรวจพบเหตุการณ์ภัยคุกคามสำคัญไปยังผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภายใต้โครงการ

งานอบรม/สัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Log monitoring and Analysis)” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการรับมือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานเกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบ สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ และติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังภัยคุกคามของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประสานและแจ้งเหตุในกรณีที่ตรวจพบภัยคุกคาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคาม รวมไปถึงการจัดเตรียมรายงานสถานะภัยคุกคามของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการเตรียมรับมือและป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต