the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.09.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 2372

คอร์สแรกของ AJCCBC เริ่มแล้ว


ประเดิมเทรนนิงให้สมาชิกอาเซียนระหว่าง 24-28 กันยา กับหลักสูตร CYDER และ Forensics

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน เดินหน้าจัดการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของอาเซียนเป็นครั้งแรกตามแผนงาน ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 ของ ETDA โดยเชิญตัวแทนตัวแทนชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประเทศละ 2 คนเข้าร่วมอบรม

 สำหรับหลักสูตรในครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย 

  • หลักสูตร CYDER (Cyber Defense Exercise with Recurrence) ที่เน้นการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว และปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศด้วย อบรมในวันที่ 24-26 กันยายน 2561 
  • หลักสูตร Forensics เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลจากการโจมตีทางไซเบอร์ อบรมในวันที่ 27-28 กันยายน 2561 

การอบรมทั้งสองหลักสูตร มีทั้งการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่ม โดยกำหนดการครั้งที่ 2 กำหนดในเบื้องต้นไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2561