the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.06.2019 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 17.10.2019 | อ่าน 548

Internet Protocol สำคัญอย่างไร


เมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ต หลายคนคงเคยเห็นตัวเลขมากมาย เช่น 127.0.0.1 หรือ 192.168.1.1 หรือตัวเลขอื่น ๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวเลขเหล่านี้คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

เลขเหล่านี้ เรียกว่า หมายเลข IP ประจำเครื่อง ซึ่งย่อมากจากคำว่า Internet Protocol เป็นโพรโทคอลในระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์  มีหน้าที่ในการระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คล้ายกับโทรศัพท์มือถือที่ต้องมีเบอร์โทร. เพื่อให้รู้ว่าใครโทร.มา และใครเป็นเจ้าของหมายเลขนั้น

เลข IP มีก็เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รู้จักกัน ดังนั้น เลขเหล่านี้จึงต้องมีไม่ซ้ำกัน และยิ่งคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เยอะขึ้น เลข IP ก็ยิ่งเหลือจำนวนจำกัดลง   

เดิมผู้ออกแบบ IP ได้กำหนดเลข IP ให้เป็นตัวเลข 32 บิต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเลขที่อยู่ IP รุ่น 4 หรือ IPv4 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นราวต้นทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2533) รองรับตัวเลข IP ประมาณ 4 พันล้านหมายเลข ประกอบด้วยเลข 4 ชุด มีจุดคั่นระหว่างชุด เช่น 193.0.2.53 ซึ่งที่ผ่านมาทาง IANA (Internet Assigned Numbers Authority) หน่วยงานจัดสรรหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของ ICANN (The Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers) หรือองค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต ได้จัดสรรให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งานจนหมดแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554

การลดลงของจำนวนหมายเลข IPv4 ถือเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ก็ล้วนแต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นและต้องมีเลข IP ที่ไม่ซ้ำกัน ประกอบกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทั่วโลกขยายวงกว้าง เข้าถึงทุกพื้นที่ จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความกังวลว่า หมายเลข IP จะไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ จนอาจขัดขวางการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในอนาคต

โพรโทคอลรุ่นใหม่ อย่าง IPv6 จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน IP ผ่านระบบเลข 128 บิต สามารถรองรับหมายเลข IP ได้มากถึง 340 ล้านล้านล้านหมายเลข และเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2539 ควบคู่กับการใช้ IPv 4 แต่การพัฒนา IPv  6 ยังคงไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ด้วยข้อจำกัดของความเข้าใจในความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านและเงินทุนในการหาซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา รวมถึงปัญหาการไม่รองรับหมายเลยไอพีแบบเดิม จึงทำให้หลายประเทศต้องเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศของตนให้มีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนี้  

สำหรับ ประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ด้วยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมาตั้งแต่ปี 2556 และมอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน เร่งดำเนินการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้เกิดขึ้นในประเทศ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 อีกทั้งยังได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี 2561 (IPv6 Award 2018)

 

อ้างอิง:

“เปิดประตูสู่การธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต: AN INTRODUCTION TO INTERNET GOVERNANCE” https://www.etda.or.th/publishing-detail/an-introduction-to-internet-governance.html