email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 16.05.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 3597
การสัมมนา หัวข้อ การเสริมสร้างการจัดการความรู้ของส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

การสัมมนา หัวข้อ การเสริมสร้างการจัดการความรู้ของส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ


การสัมมนา หัวข้อ "การเสริมสร้างการจัดการความรู้ของส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ" วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้อง Think Big ชั้น 20 สพธอ.  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนโครงการ การพัฒนาองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สพธอ. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในภารกิจของ สพธอ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม