email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.06.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 11.08.2020 | อ่าน 2537
5 ศัพท์เชิงเทคนิคสำคัญในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

5 ศัพท์เชิงเทคนิคสำคัญในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต


5 ศัพท์เชิงเทคนิคสำคัญในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต

     สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการอภิบาลอินเทอร์เน็ตโลก โดย สพธอ. ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่าง ICANN และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโลก และการอภิบาลอินเทอร์เน็ต 
     คำศัพท์เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต จึงถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  สพธอ. จึงได้ดำเนินการแปลคำศัพท์เชิงเทคนิคดังกล่าว โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.etda.or.th/documents-for-download.html
     ทั้งนี้ เพื่อความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโลกและการอภิบาลอินเทอร์เน็ต สามารถติดตามได้ที่ 
5 ศัพท์เชิงเทคนิคสำคัญในการอภิบาลอินเทอร์เน็ต