email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 30.04.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 1232

ETDA ร่วมสร้างเยาวชน 4.0 เก่งได้ ต้องดีด้วย


เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ให้น้อง ๆ ม.ปลาย ผู้เข้าร่วมโครงการ Junior Webmaster Camp ครั้งที่ 10

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์” (Junior Webmaster Camp ครั้งที่  ​10 หรือ JWCx) โดย ชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย ภายใต้การจัดตั้งของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ซึ่งเป็นการอบรมเวิร์กชอบสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เว็บไซต์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ให้แก่เยาวชน  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะสมาคมวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

 

ทาง ETDA ยังได้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักพัฒนาดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ สำนักความมั่นคงปลอดภัย ร่วมอบรมและแนะแนวในหัวข้อ “จริยธรรมบนอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์” เพื่อปลูกฝังจริยธรรมอันดีในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ในอนาคต เช่น การปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทในการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ การใช้ภาษาที่สุภาพและถูกกาลเทศะ รวมทั้งการคำนึงถึงการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อย่างมั่นคงปลอดภัย