the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 15.10.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 132336

ETDA คือใคร


เมื่อเอ่ยถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.); Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA (เอ็ตด้า) หลายคนจะตั้งคำถามว่า ETDA คือใคร และทำไมต้องมี ETDA

 

คำตอบง่าย ๆ คือ ETDA ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากสังคมแบบแอนะล็อก (Analog) สู่สังคมดิจิทัล (Digital) ยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

การพุดคุยระหว่างผู้คนในสังคมก้าวผ่านจากการพูดคุยก้นต่อหน้าสู่การพูดคุยผ่านทางออนไลน์ คนจากซีกโลกหนึ่งสามารถพูดคุยกับคนอีกซีกโลกหนึ่งได้เพียงเสี้ยววินาที การค้าขายที่เปลี่ยนผ่านจากการเดินไปซื้อของที่ร้านค้าสู่การซื้อขายสินค้าผ่านเทคโนโลยี่ในแบบที่คุณอยู่บ้านก็เสียเงินได้

 

โครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 

นั่นคือที่มาของ ETDA องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2554 ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) อย่างการค้าขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการดูแลภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงต่อยอดความรู้และร่วมพัฒนาคน ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

         

ในปี 2561 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 45 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 9.3 ล้านคน เกือบ 4 เท่าตัว ในช่วงระยะเวลา 10 ปี หรือเฉลี่ยมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ต่อปี

 

คนไทยมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 124 ล้านเลขหมาย และใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน และอีคอมเมิร์ซมีมูลค่าที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 10% ต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีดิจิทัลที่พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้ก้าวข้ามจากระบบแอนะล็อกเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

ในขณะเดียวกันการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมดิจิทัลในห้วงเวลาที่ผ่านมา เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสของหลายธุรกิจ ธุรกิจที่ปรับตัวได้ย่อมได้เปรียบจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีโดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ที่มีพลังทุนเพียงพอที่จะซื้อเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านและขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

ในขณะดียวกัน ธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ขาดองค์ความรู้ในเรื่องของดิจิทัลก็ต้องเผชิญกับวิกฤติจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน้าที่และภารกิจสำคัญของ ETDA ที่จะสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กขับเคลื่อนองค์กรของตัวเองให้ก้าวผ่านจากธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล ภายใต้ปรัชญาในการทำงานของ ETDA คือ

 

“การสนับสนุนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

 

ภายใต้กรอบและแนวคิดดังกล่าว หน้าที่สำคัญของ ETDA มีทั้งรูปแบบการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

 

ในเชิงรุกคือ ETDA มีหน้าที่ในการออกแบบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อม ๆ กับการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ดำเนินการด้านธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ เพื่อรองรับการกับเติบโตของประเทศทั้งในด้านการเงิน การค้า การลงทุน และการนำเข้า-ส่งออก รวมไปถึงการบริการสาธารณะ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านธุรกรรมออนไลน์

 

การที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ETDA จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการจัดบริการทางวิชาการและบริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกรรมออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

 

ตลอดจน การฝึกอบรมเพื่อยกระดับทีมงานและบุคคลภายนอกให้มีทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและการให้บริการทางธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ

 

ขณะที่หน้าที่ในเชิงรับของ ETDA คือ หน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมออนไลน์ โดยยึดหลักตามกฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ และรับรองความสอดคล้องและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการ ETDA มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

สรุปง่าย ๆ “ETDA คือองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กรอบของมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”